nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-21 -tól
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről

Kenderes Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


1/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete


a közterület-használat rendjérőlKenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


(1) A közterület-használat rendjéről szóló 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A vendéglátó üzem üzemeltetője  2020. szeptember hó 1. napjáig mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után”.


2.A közterület–használati engedély


2.§(1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra csak közterület–használati engedély alapján,

a képviselő-testület e rendeletében megállapított közterület-használati díj megfizetése mellett lehet igénybe venni.


(2) Közterület – használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cégér, cég- és címtábla elhelyezésére;

b) árusító és egyéb pavilon /pl: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány/ elhelyezésére;

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás igénybevételére;

d) postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezése;

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító- szolgáltató tevékenységre,

g) vendéglátó ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra;

h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, tovább mutatványos tevékenység céljára.


(3) Nem kell közterület-használati engedély:

  1. tüzelő vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag /pl.: költözködés során bútorok és egyéb háztartási felszerelések, konténerek stb./ rakodáshoz és tároláshoz, feltéve, hogy a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza;

  2. sport és kulturális rendezvény feltéve, hogy a 3 óra időtartamot nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza;

  3. építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 10 napnál rövidebb időtartamú;

  4. lerakása, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést és a közterület rendeltetésszerű használatát nem akadályozza;

  5. az önkormányzat által rendszeresített hirdető berendezéseken elhelyezett választási

hirdetményekhez.


(4) Nem adható közterület–használati engedély:

a) a „védett fasor” Városházától – Postáig eső szakasz két oldalán;

b) alkohol és dohánytermékek reklámozására.

c) a 2. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével: közutak (járdák) nem közlekedés célú igénybevételére,

d) a 2. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével: szeszesital forgalmazására,

e) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális/, valamint gépjármű és munkagépek közterületen történő tárolására, különös tekintettel a zöldterületekre, azok szépségére,

f) 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű–autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerelvény, nehézpótkocsi és lakókocsi,

valamint munkagép- közterületen való tárolása,

g) az üzlettel nem rendelkező kereskedőnek a városi főútvonalhoz tartozó közutak,

valamint az idegenforgalom szempontjából jelentős közterületek igénybevételére,

h) a temetők ingatlan-nyilvántartásban rögzített telekhatártól számított 50 m-en belüli közterületen virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk forgalmazására.


(5) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény:

a) a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság kezelésében lévő közút belterületi szakasza menti közterületen 10 m területsávban;

b) A „KRESZ” és útbaigazító tábla előtt és után a menetirány szerinti 50 m-es távolságon;

c) középületek falain;

d) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon;

e) emlékműveken;

f) szobrokon;

g) KRESZ táblákon, elektromos és távközlési oszlopokon.


6) A kérelmező a tevékenységi helyszíntől számítva 50 méteres körzeten belül, legfeljebb 2 db hirdető berendezés, hirdetmény kihelyezésére kaphat közterület – használati engedélyt.


(7) Több egymás melletti hirdető berendezés között legalább 2 méter távolságot kell biztosítani.


3.§.(1) A képviselő-testület a közterület–használati engedély engedélyezését a polgármesterre

ruházza át, aki határozattal dönt az engedély megadásáról.


(2) A döntés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály feladatát képezi.


3.A szakhatóságok közreműködése


4.§ Közterület rendeltetéstől eltérő használatához a közterület fenntartásával és kezelésével megbízott szerv hozzájárulása szükséges. A közút és járda területét érintő építési engedély köteles közterület-használat esetén, az útügyi hatóság szakhatósági nyilatkozata is szükséges.


4.A közterület – használati engedély tartalmi előírásai


5.§(1) A közterület – használati engedély kiadását annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a közterület használatba vételét megelőzően legalább 8 nappal kell benyújtani.


(2) A használat iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát;

b) a közterület nagyságát, helyének és a használati módjának, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását;

c) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket;

d) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés egy példányának becsatolását, vagy a kérelmező azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyre állítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja látni;

e) amennyiben a közterület igénybevétele a közúti járműforgalmat befolyásolja, M=1:500 méretarányú, szaktervező által készített forgalomtechnikai tervet 2 példányban;

f) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló tervet, vagy fényképet 2 példányban; rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy nyilatkozatot.


(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a felelős kivitelezőnek kell kérnie.


5.A közterület–használati engedély


6.§ (1) A közterület–használati engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi

szabályokat, a város rendezési tervet, a településkép és műemlékvédelmi, köztisztasági, valamint a közreműködő szakhatóságok által előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek /pl.: működési engedély, vállalkozói igazolvány/ fennállását is.


(2) A városi főútvonalhoz tartozó közutak mentén, valamint a „védett fasor” környezetében csak abban az esetben lehet a közterület–használatot engedélyezni, ha:

a) a közterület–használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé és

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges /pl.: idényjellegű árusítás, hirdetőtábla/.


(3) A (2) bekezdésben említett területeken a közterület–használat göngyöleg tárolására nem engedélyezhető.


6.A közterület – használati engedély tartalmi elemei


7.§(1) A közterület – használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát;

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát;

c) a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját, a díjfizetés elmulasztásának esetén annak jogkövetkezményeit.


(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan az engedélyben ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka, baleset- és egészségvédelmi óvó rendszabályokban előírt

módon történhet.


(3) Az építési munka végzésének időtartamára szóló közterület–használati engedélyben:

a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését;

b) elő kell írni a kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélését, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítását, és a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás előtti feltakarítását.

c) szükség szerint a közterület felőli városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését elő kell írni,

d) ha a járdát teljes szélességében elfoglalják és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára sem terelhető át, a jogosult köteles a gyalogosok számára nyomvonalon engedélyezett védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre megszeli.


(4) A közterület–használati engedély másra nem ruházható át.


(5) A közterület–használati engedélyt meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek;

b) az eljárásban közreműködött szakhatóságoknak;

c) a közterület–használati díj beszedésével megbízott szervnek, a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályának;

d) a közterület fenntartásával és kezelésével megbízott szervnek;


(6) Az engedély megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel és

b) az eljárásban érintett szakhatóságokkal.


7.A közterület–használati engedély érvényessége


8.§ (1) Az engedély csak ideiglenes jelleggel:

a) határozott időre maximum 3 évre, vagy:

b) meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.


(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület–használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.


(3) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület–használati engedély az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható ki.


(4) A közterület–használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyébhatósági, illetve szakhatósági- engedélyek /pl.: építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei/ beszerzését.


8.A közterület–használati díj


9.§ (1) A vendéglátó üzem üzemeltetője  2020. szeptember hó 1. napjáig mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.


(2) Az (1) bekezdés kivételével a közterület használatáért díjat kell fizetni,  a rendeletben meghatározott díjtáblázat szerint. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény négyzetméterben számított alapterületét, vagy területet, cégér, cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető berendezés esetén annak valamennyi hirdetési felületét kell figyelembe venni.


(4) A közterület–használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.


(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.


9.Mentesség a közterület–használati díj fizetése alól


10.§(1) Nem kell közterület–használati díjat fizetni:

a) a köztisztasági feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, tárgyak elhelyezéséért, a szemétszállítás napján a közterületen elhelyezett kukák, valamint az önkormányzati tulajdonú konténerek után;

b) a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezéséért;

c) szobrok, emlékművek, dísz kutak és más köztárgyak elhelyezéséért;

d) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek a közvetlen élet vagy balesetveszély elhárítását szolgálják;

e) az önkormányzat és intézményei által elhelyezett hirdető berendezés és közérdekű hirdetmény után.


(2) A közterület-használati díj megfizetése alól- kivételesen, közcélú használat esetén felmentés adható, illetve a díj mérsékelhető.


(3) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható részbeni vagy teljes felmentés, ha a használó a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja.


10.A közterület-használati engedély érvényének

megszűnése és a használat szünetelése


11.§(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ebben az esetben a jogosult részére – kérelmére – amennyiben másik megfelelő közterület rendelkezésre áll, egyéb helyen kell a közterület használatát biztosítani.


(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha a jogosult a közterületet nem a hozzájárulásban rögzített célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.


(3) Megvonható a közterület-használati engedély, ha a jogosult a közterületen folytatott tevékenységével szabálysértést követ el.


(4) Az engedélyes közterület-használati joga megszűnik, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényessége megszűnik. Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy – jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével.


(5) Ha a jogosult a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát engedély egyidejű visszaadása mellett bejelenteni. A közterület-használati engedély érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyére az e rendeletben az eredeti engedély megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


(6) Ha a engedély érvényét veszti, illetve ha az megvonásra kerül, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –helyreállítani.


(7) Ha a közterület-használat a (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a

már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
11.Záró rendelkezések


12.§. (1) Ez a rendelet 2019. február 01-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a közterület használat rendjéről szóló 9/2008.(VI.18.) önkormányzati rendelet.Kenderes, 2019. január 21.(:Pádár Lászlóné:) (:Dr. Gaszparjan Karen:)

polgármester jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2019. év 01. hó 22. napján.


Dr. Gaszparjan Karen

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1/2019.(I.22.)
16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!