nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§


(1) E rendelet hatálya a Tiszacsege város közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra terjed ki.


(2) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben határozza meg.


(3) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(4) A közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.)  Korm. rendeletben szabályozottak mellett kötelező tartalmi eleme az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésre vonatkozó feltételek meghatározása.2. A közszolgáltatás tartalma és terület határai


2.§


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is-,

b) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

c) a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről,

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt, a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központot  üzemelteti. 


(2) A közszolgáltató az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készít.


(3) A közszolgáltatási terület Tiszacsege város teljes közigazgatási területére kiterjed, melyen belül valamennyi ingatlanhasználó esetében kötelező jelleggel igénybe veendő a közszolgáltatás.3. A gyűjtőedények


3.§


(1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:

a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el,

b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,

c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el,

d) 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb 900 kg hulladék helyezhető el,

e) 120 literes gyűjtőszák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék helyezhető el.


(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentését követően - amennyiben még az adott ingatlanra nincs kiadva - az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

      

(3) A gyűjtőedénynek bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból bekövetkezető sérülése vagy megsemmisülése esetén annak cseréje a közszolgáltató kötelezettsége.


(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt - mely az edényzet mindenkori pótlási értéke - az ingatlanhasználó köteles megtéríteni a közszolgáltatónak, a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül.


(5) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen használni.4. A hulladék elszállításának rendje


4.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot hetente egy alkalommal - lehetőség szerint mindig ugyanazon a napon - köteles az ingatlanhasználótól elszállítani.


(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente két alkalommal egy-egy napos – előre meghatározott időpontban végzett – lomtalanítás keretében gondoskodik.


5.§


(1)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a települési hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlan bejáratának közelében, a közterületen, a közúttól legfeljebb 1 méteres távolságra, a közszolgáltató által jól hozzáférhető helyen elhelyezni.


(2) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő kihelyezésekor.


6.§


(1)   A közszolgáltató csak az általa rendszeresített gyűjtőedényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.


(2)   Ha a közszolgáltató észleli, hogy a gyűjtőedénybe olyan anyagot helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy az edényzet súlya meghaladja az előírt mértéket, a hulladék elszállítását ideiglenesen – az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig – megtagadhatja. Ezt a körülményt a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó tudomására hozni.


7.§


(1)  Ha az ingatlanhasználó házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálja a zöldhulladékot, és a közszolgáltató nem biztosít a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényt vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákot, akkor az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot a vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyeznie. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, üveg-, valamint műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.


(2)  Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben:

a) a folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét, továbbá

b) a települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési-bontási hulladék, állati tetem, elektronikai és veszélyes hulladék.


5. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató bejelentési, tájékoztatási kötelezettsége


8.§


(1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenti, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a korábbi és az új ingatlanhasználó is köteles 15 napon belül - írásban - bejelenteni a közszolgáltatónak a változást, csatolva a változást igazoló dokumentumot (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés).


(3)  Az üdülőingatlan esetében a tulajdonost terheli a (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni.


(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére szerződést köt a közszolgáltatóval.


6. Hulladékgyűjtő szigetek


9.§


(1) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladéknak a közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben kizárólag papír-, üveg-, valamint műanyag hulladék helyezhető el.


 (2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek és a környezetet ne szennyezzék.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató egy, az általa meghatározott szükség szerinti gyakorisággal gondoskodik a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedények ürítéséről.


7. A többlethulladék kezelése


10.§


(1) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja az ingatlanon használt gyűjtőedény űrtartalmát, a többlethulladékot a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott gyűjtőzsákba teheti az ingatlanhasználó. 


(2) Ha az ingatlanhasználó bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék keletkezik, a bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt biztosítani.


(3) Ha az ingatlanhasználó nem az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon kezeli a többlethulladékot, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles a hulladékot elszállítani.  A többletszolgáltatás tényéről és ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.


(4) A többletszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles megfizetni.


8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra

 vonatkozó rendelkezések


11.§


(1)   Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napjáig köteles megfizetni.


(2)   Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(3)   A közszolgáltatás - bejelentett - szüneteltetése esetén a bejelentett időszakra a díjfizetési kötelezettség is szünetel.


9. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés


12.§


(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlanát legalább 3 hónapig nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, a gyűjtőedényzet leadásával egyidejűleg. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjával kezdődik. Az ingatlanhasználó köteles írásban nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.


(2) Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. 10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


13. §


(1) Az üdülőövezeti, valamint a vegyes övezeti utcák besorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerinti utcákban üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonos a 12. §-ban meghatározott szabályok szerint kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését vagy a szezonális használathoz igazodó hulladékgyűjtést.


(2) Az üdülőingatlanok esetében, amennyiben az ingatlantulajdonos nem igényli a közszolgáltató gyűjtőedényét, úgy a közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes gyűjtőzsák alkalmazható.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az üdülőingatlan tulajdonosa köteles tárgyév augusztus hó 31. napjáig legalább 13 db 120 literes gyűjtőzsákot megvásárolni. A zsákok a megvásárlásuk évében használhatóak fel.11.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


14.§


(1)   A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.

(2)   Az adatkezelés célja kizárólag a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése lehet.

(3)   A közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A közszolgáltató az adatokat harmadik személynek át nem adhatja, és csak a közszolgáltatással összefüggésben használhatja fel.

 (4)  A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait főszabály szerint az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. Az Önkormányzat a közszolgáltató erre irányuló megkeresése alapján adatot szolgáltathat a természetes személy ingatlanhasználók tekintetében.

 (5) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni. 12. Záró rendelkezések


15. §


(1)   Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI.29.) rendeletCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 26_2013
461.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!