nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.15.) rendelete
Hatályos:2015-04-15 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.15.) rendelete
a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 7/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 63. § (9) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében, 134/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Kulturális, valamint Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:


1.§

 (1) A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:


„(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban (azonos lakcímen) élők kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap jövedelmét igazoló dokumentumokat, valamint – a települési temetési támogatás kivételével - a kérelmező által lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon 1 havi fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat, különösen a közüzemi számlákat (víz, villany, gáz), valamint élelmiszerre, ruházatra, gépjármű fenntartására, biztosításra, hulladék szállítási díjra, telefonra, hiteltörlesztésre, adó jellegű kiadásra fordított költségeket.”


2. §

(1) A R. 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:


„(1) A temetési költségek hozzájárulására tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.

3.§


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

 polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. április 15.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!