nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2019-05-30
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét 611.911.934 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 268.996.149 Ft


a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről                              200.647.515 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                               27.900.000 Ft

c) működési bevételek                                                                 40.248.642 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz                                                  199.992 Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 261.325.160 Ft


a) személyi juttatások kiadásai                                                     129.257.033 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                 25.554.538 Ft

c) a dologi kiadások                                                                       82.709.578 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   14.797.000 Ft

e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre                                        2.400.000 Ft

f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                                          3.500.000 Ft

h) működési tartalék                                                                         1.007.011 Ft(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei             52.070.855 Ft


a)Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről                              32.300.000 Ft

b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele              11.000.000 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         8.770.855 Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai              88.408.952 Ft


a) beruházások                                                                           17.368.852 Ft

b) felújítások                                                                               73.140.100 Ft


(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei        290.844.930 Ft


a) Működési célú finanszírozási bevételek                                   156.226.445 Ft

Értékpapír értékesítés bevételei                                       12.743.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                           21.267.454 Ft

Intézményfinanszírozás bevétele                                    122.215.991 Ft  


b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                             134.618.485 Ft

            Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele      134.618.485 Ft


(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai             262.177.822 Ft


          a)Működési célú finanszírozási kiadások                                    129.223.138 Ft

            államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      7.007.147 Ft

             intézményfinanszírozás kiadása                                    122.215.991 Ft


b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                          132.954.684 Ft

            fejlesztési tartalék                                                                  132.954.684 Ft


(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege        9.770.989 Ft.


(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege   -38.438.097Ft.


(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

               a) Működési bevételek                                                       256.621.777 Ft

               b) Működési kiadások                                                        123.663.648 Ft

               c) Egyenleg                                                                       132.958.129 Ft


(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

               a) Felhalmozási bevételek                                                   52.070.855 Ft

               b) Felhalmozási kiadások                                                    89.640.100 Ft

               c) Egyenleg                                                                       -37.569.245 Ft

(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

               a) Finanszírozási bevételek                                               166.788.938 Ft

               b) Finanszírozási kiadások                                                262.177.822 Ft

(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

               a) Működési bevételek                                                         11.884.100 Ft

               b) Működési kiadások                                                          78.889.939 Ft

               c) Egyenleg                                                                        -67.005.839 Ft

(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

               a) Felhalmozási bevételek                                                                   0 Ft

               b) Felhalmozási kiadások                                                          868.852 Ft

               c) Egyenleg                                                                             -868.852 Ft

(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

                      a) Finanszírozási bevételek                                                      67.874.691 Ft


(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

               a) Működési bevételek                                                               490.272 Ft

               b) Működési kiadások                                                           56.671.573 Ft

               c) Egyenleg                                                                         -56.181.301 Ft

(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

               a) Felhalmozási bevételek                                                                     0 Ft

               b) Felhalmozási kiadások                                                                      0 Ft

               c) Egyenleg                                                                                          0 Ft


(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

                      a) Finanszírozási bevételek                                                 56.181.301 Ft


Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.Általános és céltartalék


8. § (1) Az Önkormányzat általános tartalékát 1.007.011 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 132.954.684 Ft- ban állapítja meg.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Öskü Község Önkormányzata 2018. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


Az előirányzatok módosítása


11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

 (7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában vezeti.


 (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró rendelkezés17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                   Ángyán Tamás                                                                 Borteleki Istvánné

                     polgármester                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
9.24 KB
2. melléklet
11.38 KB
3. melléklet
16.42 KB
4. melléklet
11.62 KB
5. melléklet
11.15 KB
6. melléklet
12.66 KB
7. melléklet
12.92 KB
8. melléklet
9 KB
9. melléklet
10.97 KB
10. melléklet
11.39 KB
11. melléklet
10.47 KB
12. melléklet
12.91 KB
13. melléklet
8.79 KB
14. melléklet
10.24 KB
15. melléklet
12.82 KB
16. melléklet
9.99 KB
17. melléklet
10.26 KB
18. melléklet
10.27 KB
19. melléklet
11.26 KB
20. melléklet
10.09 KB
21. melléklet
11.9 KB
22. melléklet
9.54 KB
23. melléklet
14.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!