nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 - 2018-09-26
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


36 031 350,- Ft bevétellel, és 36 031 350,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                                 685 000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            3 000 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        20 396 646,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                           1 376 324,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                                       0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                                    0,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                             7 571 759,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       1 381 112,- Ft

- dologi kiadás                                                                         9 819 182,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  2 050 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             2 598 567,- Ft

- általános tartalék                                                                   2 037 350,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                           0,- Ft


- felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                        10 573 380,- Ft


- beruházásii kiadások                                                                           0,- Ft

- felújítási kiadások                                                                10 573 380,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 2 037 350 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2018. február 13.
                    Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Csömend, 2018. február 14.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23 KB
2. melléklet
22.77 KB
3. melléklet
18.59 KB
4. melléklet
10.56 KB
5. melléklet
14.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!