nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-05 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

.

Uraiújfalu község Önkormányzat képviselő-testülete az Alapörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


                                                    I. Általános rendelkezések                                                                   1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra ,valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetés címrendjét az 1. számú melléklete tartalmazzaII. Az önkormányzat összesített  2013.évi költségvetése

                                                                     

                                                                      2.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat  önkormányzati szinten összesített 2013. évi

     költségvetési kiadási és bevételi  főösszegét  146.028.000.- Ft –ban  állapítja meg.(2)  Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

      a.)működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     39.540  e Ft

           amelyből

           aa.) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 2.441 e Ft

           ab.) helyi önkormányzatoktól                                       31.278 e Ft

           ac. Munkaügyi központtól                                               1.170 e Ft

           ad.) fejezeti kezelésű előirányzatból                                2.236 e Ft

           ae.) működési célú támogatás EU programokhoz           2.415 e Ft


      b.) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          32.658 e Ft   

      c.)közhatalmi bevétel                                                                                 38.600 e Ft                   

      d.) intézményi működési bevétel                                                               15.337 e Ft

      g.) kölcsöntörlesztésből                                                                                   265 e Ft

      h.) előző évi pénzmaradvány                                                                        8.000 e Ft

      i.) finanszírozási műveletek bevételei                                                        11.628 e Ft


 (3) Az önkormányzat összesített 2013.évi bevételeit a 2.számú melléklete tartalmazza


3.§.(1)Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési kiadásai  kiemelt előirányzatonként:

  a.) működési költségvetés                                                                 132.804  e Ft

      aa.) személyi jellegű kiadások                 56.296 e Ft

      ab.) munkaadókat terhelő járulékok       14.089 e Ft

      ac.) dologi kiadások                                 42.261 e Ft

      ad.) társadalom és szoc.pol juttatások     17.821e Ft

      ae.) egyéb működési célú kiadások         2.337 e Ft

      af.) pénzeszköz átadás                              7.184 e Ftb.) felhalmozási költségvetés                                                                      13.224 e Ft

      ba.) beruházás                                            12.624 e Ft

      bb.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás      600 e Ft(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásait a 3. számú melléklete tartalmazza.


(3) A költségvetési évben az  önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja ,amelyek

     megvalósításához  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.

      törvény  3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


4.§.


Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


5.§.


      A költségvetés egyenlege 2.017  e Ft többlet .


6.§.( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az 5.számú mellékletben részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg :

a.) átlagos statisztikai állományi létszám : 25 fő

b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 29 fő

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata    2  fő.


7.§.


  (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az  általános tartalék 2.167  e Ft

 (2) Az általános tartalék terhére év közben kötelezettséget a képviselő-testület vállalhat.


8.§.


(1) A képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2013.évi költségvetési  főösszegét

            5.658 ezer  forintban állapítja meg.              

(2)A Körjegyzőség  Hivatala  2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként .

       a.) irányító szervtől kapott támogatás                             5.658 e Ft

      

(3) A Körjegyzőség hivatala 2013.évi kiemelt  kiadási előirányzatai :

    a.) működési költségvetés                                                  5.658 e Ft 

       aa.) személyi jellegű kiadások             3.661 e Ft

       ab.) munkaadót terhelő  járulékkal,       996 e Ft

       ac.) dologi kiadások                             1.001 e Ft

    

(4) A Körjegyzőség Hivatala részletes költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési főösszegét 40.838 ezer Ft-ban határozza meg.

(6) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

    a.) működési költségvetés                                     40.838 e Ft

    aa.) személyi jellegű kiadások                               25.634 e Ft

   ab.) munkaadót terhelő kiadások                              6.093 e Ft

   ac.) dologi kiadások                                                  9.111 e Ft


(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését az 7. számú melléklet tartalmazza.

(8)A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Hivatala 2013.évi létszám –előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. átlagos statisztikai állományi létszám :  12,5 fő
  2.  az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám :  12,5 fő


( 9 ) A képviselő- testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési főösszegét  3.620 ezer forintban állapítja meg.

( 10 ) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési bevételi kiemelt  előirányzatonként

a.) irányító szervtől kapott támogatás        3.420 ezer  Ft

b.) saját bevétel                                             200 ezer Ft


(11) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a.) működési költségvetés

     aa.) személyi jellegű kiadások              2.549 ezer Ft

     ab) munkaadókat terhelő kiadások          653 ezer Ft

     ac.) dologi kiadások                              1.147 ezer Ft


(12) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetését a 9.melléklet tartalmazza.


( 13 ) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg :

a.) átlagos statisztikai létszám : 1 fő

b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 4 főIII. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


10.§


(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet befektetési   jegy vásárlás ill. pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja elsősorban a szabad pénzeszközökből vásárolt befektetési jegy visszaváltása.

(3)Az (1-2) bekezdés szerint pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 20 millió forint értékhatárig a polgármester határkörébe utalja . A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

           (4) Amennyiben a hiány finanszírozása a (2) bekezdés  szerint nem lehetséges, akkor a hiányt a  számlavezető               pénzintézettől felvett folyószámlahitelből finanszírozza. A hitel felvétele értékhatár nélkül a képviselő testület  

           hatásköre.

                                                                             


11.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. számú .melléklet szerint hagyja jóvá.


                                                                       12.§.


A rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013.január 1-től kell alkalmazni.Uraiújfalu,2013.február 14.


                                            Vargyai Vilmos                                Dr. Husz Norina

                                              polgármester                                       körjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
11.01 KB
8. melléklet
20.52 KB
1. melléklet
20.15 KB
5. melléklet
25.4 KB
10. melléklet
34.5 KB
11. melléklet
34.5 KB
12. melléklet
34.5 KB
2. melléklet
24.42 KB
3. melléklet
24.92 KB
7. melléklet
24.16 KB
6. melléklet
24.86 KB
9. melléklet
21.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!