nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:  1. Általános rendelkezések

1.      §.

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi iparűzési adót vezeti be.


2. Helyi iparűzési adó

1.      §.

Az adó mértéke:

a.       az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

b.      ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 1000 Ft.


3. Záró rendelkezések

1.      §.

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Barkóczi József                                                        dr. Fejér Adrienn

polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 22. napján megtörtént.


dr. Fejér Adrienn        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!