nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000. (II.24.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési tevékenység fejlesztése és feltételeinek biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény 77. §-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


/1/ Kéthely Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog

     gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.

     A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság

     életminőségét javítja.


/2/ Ennek érdekében az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési szakterületeken a

      megfelelő intézményi feltételek biztosítását, vagy a civil szerveződések közművelődési

      megállapodáson alapuló támogatását.


2.§


A közművelődési rendelet célja


A rendelet célja, hogy a helyi társadalom kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.


3.§


A közműveéődési rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Kéthely községben a közművelődési intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és használói körére, a községben működő, közművelődési-közösségi tevékenységet is folytató civil szervezetekre, a közművelődési tevékenység résztvevőire.

4.§


A helyi közművelődés színterei[1]


/1/ Községi művelődési ház /8713 Kéthely, Hunyadi u. 2./


/2/ Községi nyilvános könyvtár /8713 Kéthely, Hunyadi u. 2./


5.§


Helyi közművelődési formák


A községi önkormányzat a közművelődési tevékenységek közül az alábbiakat biztosítja, illetve támogatja:


a./ Kéthely község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,

     megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása.

     Így különösen: a község természeti, környezeti, kulturális , közösségi értékeinek és azok

                              állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi információk cseréje,

                              helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, segítése, helytör-

                              téneti kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók,        

                              versenyek stb. szervezése.


b./ Az egyetemes, a nemzeti és nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek

     megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

     Ezen belül különösen: a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az

     ünnep együttes örömeihez, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékei megismerésének biztosí-

     tása, színházi előadások, művészeti kiállítások látogatása-szervezése, irodalmi estek stb.

     szervezése.


     Népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó stb. hagyományőrző közösség életre hívása,

     működtetése, segítése, találkozók szervezése.

     Különböző korosztályok szórakozási és közösségi igényeihez kultúrált lehetőségek

     szervezése.

    

     Nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és egyházi

     hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel élményeinek

     gazdagítása, támogatása.


d./ Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése.


     Ezen belül különösen: amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek szervezése.

     A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, táncegyüttes

     szervezése, működtetése. Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele,

     támogatásuk.


e./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.


     Ezen belül különösen: a község különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil 

     közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, községvédő,

     szépítő, helytörténeti egyesületi összefogás támogatása.


f./ Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.


g./ Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

    

     Így különösen: művelődési házban, könyvtárban sajtótermékek, könyv, videó

     dokumentumok, színház és hangversenyjegyek árusításának segítése. Információk gyűjtése

     és közismertté tétele a község oktatási, kisebbségi, etnikai, egyházi intézmények, civil

     vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről. Különböző árusítások, termék-

     bemutatók szervezési lehetőségének biztosítása.


6.§[2]


A képviselő-testület a 5. §-ban foglalt feladatok megvalósítását közművelődési szakember foglalkoztatásával biztosítja.


7.§


Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái:


a./ az intézmény saját működési bevételei

b./ önkormányzat támogatása

c./ egyéb támogatások, adományok, pályázatok útján elnyert pénzösszegek.8.§


/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 6. §-ában foglalt

     rendelkezés végrehajtását 2001. január 31-ig biztosítsa.


/3/ A rendelet kihirdetéséért a jegyző, végrehajtásáért a jegyző és a polgármester felelős.
[1]

Az alcímet megállapította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. február 1. napjától.

[2]

Megállapította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. február 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!