nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2010-02-15 - 2014-02-12
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2010. (II.03.) önkormányzati rendelete

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a „környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX  tv.  21.  § (2) bekezdés és 26. §  (4) bekezdése, valamint  a „hulladékgazdálkodásról”  szóló 2000.  évi XLIII. törvény  (továbbiakban  Hgt.)  23. § - ában kapott felhatalmazás, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.  58. § (1)  bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:


I. fejezet

A rendelet célja

                                       

1. §

A rendelet célja Martonvásár Város Közigazgatási területén a vezetékes csatornahálózatba be nem kötött ingatlanokon keletkező kommunális folyékony hulladék szervezett és ellenőrzött összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése, ellenőrzése. Környezetünk, élővizeink fokozott védelme.Általános rendelkezések


2. §

 1. Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő testülete (továbbiakban: testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
 2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezetvédelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.
 3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi közszolgáltatás szabálya Martonvásár Város teljes (mind bel, mind külterület) közigazgatási területére kiterjed.


3. §

 1. E rendelet alkalmazásában:
  1. Települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált kommunális folyadék, vagy iszap amelyet  nem  vezetnek  el,  és  nem  bocsátanak  ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül (Hgt. 3. § d) pont) de nem minősül ipari -, vagy veszélyes hulladéknak.


 1. Ipari -, vagy veszélyes hulladék: minden olyan hulladékká vált folyadék, vagy iszap, mely nem lakossági kommunális, vagy szociális felhasználás során keletkezeik, illetve jogszabály annak minősíti
 2. Szolgáltató: a települési folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos helyi feladatok végzésére jogosult pályázat útján - I. számú mellékletben feltüntetett - kiválasztott vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató).


A szolgáltató kiválasztása, alkalmassági feltételei


4. §

 1. Martonvásár Város területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közreműködő közüzemi szolgáltatót nyílt közbeszerzési eljárás keretében a jogszabály hatálybalépését követő 90 napon belül, egyébként pedig minden tárgyévet megelőző november 30. – ig ki kell választani.
 2. A kiválasztás során a legkedvezőbb áron túlmenően különösen kiemelt hangsúlyt kell fektetni:
  1. a lakosság számára legelőnyösebb szolgáltatásra
  2.  megfelelő számú, műszaki állapotú, kapacitású gépjárműpark biztosítására
  3. szakképzett emberállomány biztosítására
  4. referenciára, amely igazolja a feladatok teljes körű, szakszerű ellátását hitelt érdemlően
 3. A vállalkozónak rendelkeznie kell a közigazgatási területen vezetékes közműellátásba be nem kötött ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiségének összegyűjtéséhez szükséges szippantó – és szállító kapacitással, illetve a várható évi szennyvízmennyiségnek megfelelő engedélyezett ürítő – és kezelőhely által engedélyezett szennyvíz befogadó kvótával.
 4. A vállalkozó köteles az igény felmerülését követő 36 órán belül a szolgáltatást elvégezni.


A szolgáltató szerződéskötés feltételei


5. §

 1. A közbeszerzési eljárás nyerteséről a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a képviselő – testület dönt.
 2. A közbeszerzési eljárás nyertesével a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szállítás teljesítésére a polgármester a képviselő – testület felhatalmazása alapján szerződést köt.
 3. A  szerződésben  a  Szolgáltató  kötelességeként  kell  meghatározni  a  közbeszerzési kiírásban megjelölt  feltételeket,  továbbá  a  benyújtott  pályázatban szereplő vállalásokat.
 4. A szerződésben rögzíteni kell a szennyvíztárolókban gyűjtött folyékony hulladék vonatkozásában:


 1. az adatszolgáltatási rendszer létrehozásának és működtetésének kötelezettségét
 2. a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított határidejét
 3. a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját
 4. a települési folyékony hulladék elszállításának, ártalommentes elhelyezésének igazolási és ellenőrzési módját
 5. a szállítás finanszírozásának módját és feltételeit
 6. a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét
 7. a nem vagy késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit
 8. az ügyfélszolgálat helyét, módját, elérhetőségét.


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja


6. §

 1. A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezésének igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa mennyiségarányos díjat köteles fizetni. A szállítási díjat tárgyévre a 3. számú melléklet tartalmazza.
 2. Éves szinten az elszámoló vízszámla megérkezését követően 30 napon belül minden fogyasztó köteles igazolni, hogy a felhasznált vízmennyiség minimum 90 % - a után (továbbiakban szennyvíz mennyiség), a folyékony hulladék elhelyezésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett, a közszolgáltatást igénybe vette. 
 3. Az elszámolási szennyvíz mennyiség tovább csökkenthető, ha a fogyasztó a locsolóvizet szabályszerűen kialakított mérőhelyen, a szolgáltató által zárral ellátott, hitelesített mérővel méri, az így elfogyasztott és mért víz után a tulajdonosnak elszámolási kötelezettsége nincs.
 4. Abban az esetben, ha a fogyasztó saját kútjából származó vizet (is) használ és az ebből keletkező szennyvizet a közcsatornába juttatja, e vízhasználatot a szolgáltató által zárral ellátott hitelesített mérővel - mérni és a csatornadíjat megfizetni köteles.
 5. Aki elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a korrekciókkal módosított szennyvíz mennyiséggel nem tud elszámolni, illetve a korrigált érték és a szippantásra került mennyiség közötti eltérést hitelt érdemlően nem tudja igazolni, az szabálysértést követ el és 30.000 Ft – ig terjedő, többször megújítható pénzbírsággal sújtható.


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos jogok, kötelezettségek és jogkövetkezmények


7. §

 1. [1]
 1. A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyek első fokú elbírálása Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesterének hatáskörébe tartozik
 2. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 3. A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő soros ülésén bírálja el. A fellebbezés elbírálásának feltétele a hatályos illetéktörvényben meghatározott fellebbezési illeték megfizetése.


[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. § e.) pontja.


II. fejezet


A települési folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek


8. §

 1. Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége (a továbbiakban: Tulajdonos) az 2. § (1) bekezdésben foglalt helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze, és az ingatlana csatornahálózatra nincs rákötve.
 2. Tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendelet 1. számú mellékletében kijelölt Szolgáltatónak.
 3. Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat által pályázat útján kijelölt Szolgáltatóknak a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló tevékenységét veheti igénybe.
 4. A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló tevékenységgel kapcsolatos szerződéses jogviszony a Tulajdonos és a Szolgáltató között a Tulajdonos szállítási igényének bejelentésével jön létre.
 5. Települési folyékony hulladékot csak a szolgáltatási szerződésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szabad beszállítani ártalmatlanítás céljára.


9. §

 1. A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 36 órán belül a szállítást elvégezni.
 2. Szolgáltatónak tevékenysége végzéséhez érvényes hatósági engedéllyel kell rendelkeznie. A beszállítási tevékenységhez a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő és kifogástalan műszaki állapotú gépjármű használható. Az alkalmassági feltételek valamelyikének megszűnése az ellátási szerződés azonnali felbontását indukálja.
 3. A folyékony hulladék szállításával kapcsolatos további feltételeket az 2. számú melléklet tartalmazza.IV. fejezet

Záró rendelkezések


10. §

E rendelet 2010. február 15. - én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.k.m.f.


                                                                                                                

 Kiss Gábor                                                                                           Dr. Koltai Gábor

polgármester                                                                                               jegyző
Kihirdetve: 2010. február 3.                                                                                                   Dr. Koltai Gábor

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!