nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007 (II.15.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007 (II.15.) Ör. számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el[1]:


1. §

(1) A Képviselő-testület tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak, valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak.


(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és alpolgármesterre, akiknek járandóságáról a Képviselő-testület határozatban dönt.


2. §[2]


(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 75.000.-Ft.

(2) Egy bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj 135%-a.

(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja: az alapdíj 160%-a.

(4) A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíja: az alapdíj 35%-a.
[3]3. §

(1) A 2. §-ban szabályozott tiszteletdíj az arra jogosultakat havonta illeti meg.

(2) Ha a képviselő, illetve a bizottsági tag a testület, illetve a bizottság üléséről távol marad, a tiszteletdíját arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:


Üléseken való részvételi arány

Tiszteletdíj mértéke

                     100 % - 80 %

                            100 %

                       79 % - 50 %

                              75 %

                         49 % - 0 %

                                0 %


(3) A képviselő-testületi tagok esetében a részvételi arány megállapításánál figyelembe kell venni a bizottsági tagként a bizottsági üléseken való részvételt is.

(4) A részvételi arányt háromhavonta kell összesíteni és megvizsgálni. Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti csökkentett tiszteletdíj alkalmazására kerül sor, akkor azt a következő havi tiszteletdíj folyósítása során kell érvényesíteni.

(4a)[4] Nem kell alkalmazni a tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó rendelkezést a képviselők esetében, amennyiben a vizsgált időszakban legalább az elmulasztott rendes ülések számával egyenlő számú rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, és azokon a képviselő részt vett.

(5) A képviselői tisztség, illetve bizottsági tagság megszűnése esetén a tiszteletdíj időarányos részét kell folyósítani.

(6) A tiszteletdíjat havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani bankszámlára történő átutalással.

(7)[5] Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.4.§

Természetbeni juttatások

(1) A képviselők és a bizottsági tagok az önkormányzat érdekében végzett tevékenységük során jogosultak a Polgármesteri Hivatal helyiségeit igénybe venni és a Polgármesteri Hivataltól – a jegyzőn keresztül – adminisztratív segítséget kérni.


(2) Az önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők részére – igény szerint – előfizeti az „Önkormányzati Képviselők Közlönye” c. kiadványt, amelyet a képviselő lakására kell kézbesíteni.


5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzat képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2004. (II.12.) Ör. számú rendelettel, 13/2003. (X.15.) Ör. számú rendelettel, 5/2003 (II.12.) Ör. számú rendelettel, 7/2001 (II.14.) Ör. számú rendelettel és 8/2000. (II.9.) Ör. számú rendelettel módosított 21/1998. (XI.25.) Ör. számú rendelet.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Galgóczi Mihály                                            Bek Melinda

   polgármester                                                  jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 28/2019 (X.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.11.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 32/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2016. (V.30) számú önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[4]

A rendelet szövegét a 12/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.05.01.-től

[5]

A rendelet szövegét a 21/2016. (XI. 02.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.11.03-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!