nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-26 - 2017-03-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 132. § (4) bekezdés g) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Uraiújfalu Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  ( a továbbiakban Szt. ) 3.§ (1)-(3) bekezdéseiben és a7.§-ában meghatározott személyekre.

(2) Lakásnak az az ingatlan tekinthető, ahol a személy életvitelszerűen lakik, függetlenül a lakásban tartózkodás jogcímétől. 2.§.


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete kérelemre természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa támogatást nyújthat annak a személynek, akinek

a.) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %.-át,  egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy  esetében a 400 %..-át, és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és

b.) lakása téli fűtését tűzifával oldja meg.

(2)  A háztartás fogalmát az Szt. 4.§-ának f.) pontja határozza meg.

(3)A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező

a.) akinek az Szt. szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra - való jogosultságát jogerősen megállapították, valamint

b.) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek

(4)A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(5) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet háztartásonként.

(6) A támogatás összmennyisége nem haladhatja meg a 42 erdei m3 mennyiségét. 

(7) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező lehet jogosult a természetbeni ellátásra. 
3.§.

(1) Az ellátás iránti kérelem az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint a háztartásában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez mellékelni kell a háztartás minden tagjának a jövedelemigazolását.

(2) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(3) E rendelet alkalmazásában jövedelemként az Szt. 4.§.(1) bekezdés a.) pontjában, vagyonként a Szt. 4.§. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 

(4) E rendelet alkalmazásában a háztartás egy főre jutó havi jövedelmének megállapításakor az Szt. 10.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5)A kérelem 2016. december hó 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
4.§.


Ez a rendelet 2016. november 25. napján lép hatályba és 2017. március 31. napján hatályát veszti.


Uraiújfalu, 2016. november 24.
                                                  Vargyai Vilmos                              dr. Husz Norina

                                                   polgármester                                    jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!