nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-17 - 2018-09-06
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),  az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.


2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya


2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.


(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban  a 3. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzatát


            a) 2.182.815 eFt költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás                                          985.969 eFt

ab) felhalmozási költségvetési kiadás                                   1.177.149eFt

ac) finanszírozási kiadás                                                                   19.697 eFt


            b) 913.325 eFt költségvetési bevétellel, melyből

            aa) működési költségvetési bevétel                                      909.775 eFt

            ab) felhalmozási költségvetési bevétel                                     3.550 eFt


            c) 1.269.490 eFt költségvetési hiánnyal, melyből

                        ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)               1.259.490 eFt

                                    - Működési célú                                                       85.891 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                             1.173.599 eFt

                        cb) Belső finanszírozású kiadás                                                   0 eFt

                                    - Működési célú                                                                0 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                           0 eFt

                        cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)                  10.000 eFt

                                    - Működési célú                                                       10.000 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                           0 eFt

                        cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)                         0 eFt

                                    - Működési célú                                                                0 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                           0 eFt


            fogadja el.


(2)  Az 1.269.490 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és működési likvid hitel felvételével történik.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi

     előirányzatai:


 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

618.514  ezer forint

 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

0  ezer forint

 1. B3. Közhatalmi bevételek:

207.300 ezer forint

 1. B4. Működési bevételek:

83.961 ezer forint

 1. B5. Felhalmozási bevételek:

3.550 ezer forint

 1. B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

0 ezer forint

 1. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

 1. Költségvetési bevételek összesen:

913.325 ezer forint(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                     909.775 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                    3.550 ezer forint.


(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          584.146 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                142.275 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                             186.904 ezer forint.


(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási

     előirányzatai


 1. K1. Személyi juttatások:

429.484 ezer forint

 1. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

91.161 ezer forint

 1. K3. Dologi kiadások:

291.564 ezer forint

 1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.050 ezer forint

 1. K5. Egyéb működési célú kiadások:

119.213 ezer forint

 1. K513 Tartalékok: általános és céltartalék:

49.789 ezer forint

 1. K6. Beruházások:

978.457 ezer forint

 1. K7. Felújítások:

198.692 ezer forint

 1. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0 ezer forint

 1. Költségvetési kiadások összesen:

2.163.118 ezer forint

 1. K9. Finanszírozási kiadások

19.697 ezer forint

l.  Kiadások összesen:

2.182.815 ezer forint(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 1.890.772 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          105.251 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                       186.792 ezer forint.


(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                            985.969 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                    1.177.149 ezer forint,

c) finanszírozási kiadási előirányzat:                                                             19.697 ezer forint.


(9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.


(10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.


(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.


(12) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza. Állami támogatással göngyölített kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontást, bevételekre és kiadásokra az 1. melléklet tartalmazza.


(13) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.


(14) A költségvetés működési célokra likvid hitel felvételével tervez, fejlesztési hitel felvételével nem tervez – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.


(15) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát   az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.


(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.


5. §  (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és feladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


(5)  A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.

A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza. 


(6) A költségvetésben szereplő támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a  11. melléklet részletezi.


(8) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi várható költségvetési maradványát működési és felhalmozási bontásban a 12. melléklet mutatja be.


(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását  a 13. melléklet, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a 14. melléklet tartalmazza.


(10) Az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet tartalmazza.


3. Adósságot keletkeztető ügylet6. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai  amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


7. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik ezért  a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.


4. A Környezetvédelmi alapról


8. §.  (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §. (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról.

A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi. 


(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.


(3) A költségvetésben  a talajterhelési díjból származó  bevételként  8.806 e Ft előirányzat került beállításra, mely a Talajterhelési díjbefizetési számla 2017. december 31. záró egyenlege. A Képviselő - testület ebből 4.000 e Ft-ot az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére, 1.772 e Ft-ot a Start program keretében a belvíz elvezetésére kíván felhasználni, a fennmaradó 3.034 e Ft-ot céltartalékba került, melynek felhasználásról a Képviselő-testületnek kell dönteni.   


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A polgármester  500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni. 


(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.


(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.


(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 


10. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelem nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.


(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.


(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.


(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény  szabályai szerint kell gazdálkodni.


(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.


11. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.


(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.


6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai


12. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. 


(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.  A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik. 


(3) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.  A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik. 


(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.


(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a pótlékok meghatározására vonatkozóan 42.000,- Ft-ban állapítja meg.


(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.


8. Záró rendelkezések


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Enying, 2018. február 16.


Viplak Tibor s. k.                                                   Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                            polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetve: 2018. február 16.


                                                                                  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
1.26 MB
2. melléklet
465.64 KB
3. melléklet
4.42 MB
4. melléklet
408.73 KB
5. melléklet
323.56 KB
6. melléklet
188.41 KB
7. melléklet
410.23 KB
8. melléklet
306.18 KB
9. melléklet
792.34 KB
10. melléklet
381.38 KB
11. melléklet
110.87 KB
12. melléklet
284.51 KB
13. melléklet
205.64 KB
14. melléklet
403.65 KB
15. melléklet
247.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!