nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-01 - 2019-11-30
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 11/ 2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról


Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselői tiszteletdíj havi összege 25 000 Ft.

(2) Az önkormányzati bizottságok elnökeit az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül havi 22 500 forint tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottságok képviselő tagjait az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül havi 11 250 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottságok nem képviselő tagjait havi 11 250 forint tiszteletdíj illeti meg.


2. §


(1) Amennyiben valamely képviselő több bizottságnak is elnöke, vagy tagja, díjazás részére akkor is csak egy jogcímen állapítható meg, a magasabb összeg figyelembevételével.

(2) A bizottságok nem képviselő tagjai is csak egy bizottsági tagság után részesülhetnek tiszteletdíjban.


3. §


(1) A képviselőt, a bizottsági elnököt, a bizottság képviselő és nem képviselő tagját amennyiben megbízatása a hónap 15. napjáig keletkezik, egész havi, amennyiben a hónap 15. napja után keletkezik, félhavi tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselőt, a bizottsági elnököt, a bizottság képviselő és nem képviselő tagját amennyiben megbízatása a hónap 15. napjáig szűnik meg, félhavi, amennyiben a hónap 15. napja után szűnik meg, egész havi tiszteletdíj illeti meg.

(3) Az 1. §-ban megállapított tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kerül átutalásra az érintett személy által megjelölt bankszámlaszámra.


4. §


(1) Amennyiben a képviselő a képviselő-testület üléséről igazolatlanul hiányzik, havi tiszteletdíja 25 %-kal csökkentendő az igazolatlan hiányzás hónapjában. A hiányzás igazolatlanságának a tényét a polgármester állapítja meg.

(2) Amennyiben bizottsági elnök, vagy a bizottság képviselő tagja a bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzik, havi tiszteletdíja 25 %-kal csökkentendő az igazolatlan hiányzás hónapjában. A hiányzás igazolatlanságának tényét bizottsági elnök esetében a polgármester, képviselő bizottsági tag esetében a bizottság elnöke állapítja meg.

(3) Igazolatlannak tekintendő a hiányzás, amennyiben az érintett személy előzetes bejelentés vagy utólagos igazolás nélkül nem vett részt az ülésen.


5. §


(1) Ez a rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.
                        Kollár Károly s.k.                                              Takácsné Molnár Anikó s.k.

                           polgármester                                                               jegyző                                                                                                                                                                                                                Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2017. november 30-án kihirdetésre került.

Sárisáp, 2017. november 30.

Takácsné Molnár Anikó s.k.

 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!