nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016 (XI.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-11-25 - 2017-04-15
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016 (XI.24.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja, hatálya


1.§

(1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújtson a településen élők részére a fűtési idényben szociális rászorultság alapján, és ennek érdekében meghatározza a szociális tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés rendjét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra és az itt használt fogalmakra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.


 2. A támogatás feltételei

2. §

 (1) Az önkormányzat legfeljebb 5 m³ vissza nem térítendő természetbeni támogatást; tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 70.000.- Ft-ot és

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül,vagy

e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, vagy

f) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti, vagy

g) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesül vagy

h) rehabilitációs ellátásban részesül.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(3) A támogatást 0,5 m³-es (amely 5 q mennyiségnek felel meg) léptékben kell meghatározni.


3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a 2. § -ban meghatározott
feltételek teljesülésétől függetlenül – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) az a kérelmező aki, olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.


3. A támogatás igénylésének menete


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2016. december 09. napjáig lehet az Ebesi Polgármesteri Hivatalba benyújtani.

(3) A kérelmekről az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(4) A tűzifa támogatás kiszállítását 2016. február 15. napjáig kell végrehajtani, amelynek megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


5. §

(1) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium pályázata keretében az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e be – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


6. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. április 15. napján hatályát veszti.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                            Dr. Hajdu Miklós s. k.

                   polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
kérelem
98.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!