nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018 (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-27 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018 (III.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 166 421 000 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            28 013 000 Ft

/ab) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          95 632 000 Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      38 010 000 Ft

     bb) többcélú kistérségi társulástól,                                                     0 Ft

     bc) EU- s pályázatok                                                             41 622 000 Ft

     bd) Fejezeti kezelésű ei.                                                        16 000 000 Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      4 650 000 Ft

d) egyéb bevétel                                                                                              1 150 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                         36 976 000 Ft

     ebből:

     ea) működési célra történő felhasználása:                               13 300 000 Ft

     eb) felhalmozási célra történő felhasználása:                          23 676 000 Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    91 847 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             48 819 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   6 102 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 26 348 000 Ft

      ad) ellátottak juttatásai:                                                          4 659 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       5 919 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               73 276 000 Ft

       ba) beruházás, felújítás                                                       73 276 000 Ft        

     c) hitel visszafizetés                                                                                                 291 000 Ft

     d) áh- belüli megelőlegezés visszafizetése                                                          1 007 000 Ft 

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...................----.............. fejlesztési cél,

b) ..................----.............. fejlesztési cél.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.


5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 53 fő.


6. §  Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,


7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


8. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.


9. §. A képviselőtestület a köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.


10.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2018. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Kelt: Csertő, 2018. március hó 14. nap
                             

               Fleckistánné Csöme Edit                                       Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-4. számú
89 KB
5. számú
42.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!