nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzat
Hatályos:2014-06-21 - 2014-06-22
Dudar Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (IX.29.) rendelettel jóváhagyott Dudar Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról.

Dudar község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1§ Dudar Község Képviselőtestületének 9/2008 (IX.29.) rendelete Dudar Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről (továbbiakban: HÉSZ) 2§ (2) bekezdésében 1. mellékletre utalással megállapított „Szabályozási terv BSZA” jelű tervlapja helyébe a rendelet 1. melléklete szerinti „BSZA/M” tervlapon „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan a „BSZA/M” tervlap lép.


2§  (1)A HÉSZ 12§ 2. pontjában a

Övezeti jel

Kialakítható telek
min. nagyság (m2)

Kialakítható telek
legkisebb telek-
szélesség (m)

Beépítés módja

Max beépítettség
mértéke (%)

Max építmény magasság (m)

Gksz

2000 (K)

20 (K)

SZ

30

6,5

Gip


2000 (K)

20(K)

SZ

50

7,5* (K)


SZ: szabadonálló  K:kialakult  *technológiai torony és kémény esetén az igazolható szükséges méret”  szövegrész helyébe a


1

A

B

C

D

E

F

2

Övezeti jel

Kialakítható telek
min. nagyság (m2)

Kialakítható telek
legkisebb telek-
szélesség (m)

Beépítés módja

Max beépítettség
mértéke (%)

Max építmény magasság (m)

3

Gksz

2000 (K)

20 (K)

SZ

30

6,5

4

Gip


2000 (K)

20(K)

SZ

50

7,5* (K)

5

Gip*

2000 (K)

20 (K)

SZ

50

9,5* (K)


SZ: szabadonálló  K:kialakult  *technológiai torony és kémény esetén az igazolható szükséges méret” szövegrész lép.

 (2) A HÉSZ 12§ 3. pontjában a

„ A GKSZ és Gip övezetekben épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45o közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. Ez alól kivétel a technológiai torony, ahol lapos tető is megengedett.”


szövegrész helyébe, a


„ A GKSZ és Gip övezetekben épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45o közötti lehet. Ez alól kivétel a technológiai torony, valamint a Gip* övezet ahol ettől eltérő hajlásszög és lapostető is megengedett.”

szövegrész lép.


(3) A HÉSZ 12§ 5. a.) pontjában a

„a.) az egyes telkek területének a Gksz övezetben legalább 40%-át, Gip övezetben 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.”


szövegrész helyébe, a


 „a.) az egyes telkek területének a Gksz övezetben legalább 40%-át, Gip övezetben 30%-át,Gip* övezetben 25%-át  zöldfelületként kell kialakítani.”

szövegrész lép.


3§ A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


4§ A rendelet előírásait a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Tóth Edina Kitti sk.                            Szafner József sk.

Polgármester                                    JegyzőA rendelet kihirdetésre került: Dudar, 2014. május 22.Szafner József sk.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
202.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!