nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 35/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-16 - 2018-12-11
Tiszacsege Város Önkormányzata 35/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet célja a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételeinek, a tűzifa rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása

2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.


2. A természetbeni juttatás


4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere — az elnyert támogatásból vásárolt 819 erdei köbméter tűzifa mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — hivatalból indult eljárás alapján szociális célú tűzifára való jogosultságot állapít meg határozattal – ellenszolgáltatást nem igénylő módon - annak a személynek, aki

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időskorúak járadékában részesül, vagy

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élőket.

(3) A szociális tüzifára való jogosultság egy háztartásból – függetlenül a jogosultak számától - csak egy személy részére állapítható meg.

5. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.


3. A jogosultság megállapítása


6.§ (1) Az eljárás hivatalból indul a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló aktív korúak ellátásában, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyekről vezetett nyilvántartások alapján.

(2) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 1 m3 tűzifa lehet.

(3) A polgármester a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításáról  határozatában legkésőbb 2018. január 31. napjáig dönt.

(4) A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tűzifa mennyiségét, valamint az átvétel idejét.


4. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a szociális célú széntámogatatásról szóló 17/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2017. december 15.                                        Szilágyi Sándor                                                                  Dr. Bóné Mónika

                                           polgármester                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!