nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2014-02-14 -tól
Dudar Község Önkormányzata
4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Dudar Község önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. A rendelet hatálya


1.§       A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásba részesített szervezetekre.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

204 074 E Ft

Költségvetési bevétellel

243 996 E Ft

Költségvetési kiadással

39 922 E Ft

41 802 E Ft

1 880 E Ft

Költségvetési egyenleggel

finanszírozási bevétel

finanszírozási kiadás

állapítja meg.

A finanszírozási bevételből – pénzmaradvány - működési célra tervezett:

                     Önkormányzati hivatalnál:                 3 625 e Ft

                     Közös Önkormányzati Hivatalnál:    2 435 e Ft

                     Kiskópé Óvodánál:                            116 e Ft

A finanszírozási bevételből – pénzmaradvány - felhalmozási célra Önkormányzati Hivatalnál tervezett: 35 626 e Ft

A finanszírozási kiadás a Hulladékgazdálkodási beruházás önrészének 2014. évi törlesztése és kamata.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az Önkormányzati Hivatal az 1.1.1 melléklet, a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal az 1.1.2. melléklet, a Kiskópé Óvoda Dudar az 1.1.3. melléklet alapján megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


3. A költségvetés részletezése


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2014-ben nincs.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg, az 5. sz. melléklet az önkormányzat részéről nemleges.

(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. a 9.1., a 9.1.1-9.1.34. a 9.2 és a 9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a személyi juttatások évközi megtakarítását.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 3%-át vagy a nyolcszázezer forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. Az előirányzatok módosítása


5.§(1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2)  bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. A gazdálkodás szabályai


6.§(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7.§(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a zirci Járás Önkormányzati Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. Záró és vegyes rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti, a Dudar Község Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet.


Tóth Edina Kitti                     Szafner József

polgármester                           jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2014. február 14.
Szafner József

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet melléklete
1.51 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!