nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-25 -tól
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában és 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiakat rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok nem képviselő tagjaira.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre, az alpolgármesterre, akiknek járandóságáról a Képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.


2.§

A tiszteletdíj mértéke és kifizetése


(1) A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 50.000 Ft/fő/hó.

(2) Az állandó- és az eseti jelleggel létrehozott bizottságok nem képviselő tagjait 25.000 Ft/fő/hó tiszteletdíj illeti meg.


3.§


(1) A képviselőnek megállapított tiszteletdíjat a Képviselő-testület - minősített  többségű döntés alapján - 80 %-al, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti az  alábbi esetekben:

a) ha a képviselő a Képviselő-testület ülésén nem vesz részt és előzetesen, vagy utólagosan 3 munkanapon belül nem igazolja távolmaradását,

b) ha a képviselő a Képviselő-testület által rábízott feladatot nem végzi el vagy nem vállalja el

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás elfogadásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásnak egy naptári éven belül 3 alkalommal van helye.


4.§


A tiszteletdíj elszámolásokat és kifizetéseket a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője végzi el. A tiszteletdíjakat minden hónapot követő 10. napjáig ki kell fizetni.


5.§


Az Önkormányzati képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy a Képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségének pénzügyi előadója által az önkormányzati költségvetésből megtéríthető. A költség szükségességét a polgármester igazolja.


6.§

Záró rendelkezések


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével a 15/2014. (X.28) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!