nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2020-09-14
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.


A lakás bérének megállapítási elvei


2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.[1]

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d) az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.[2]

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.


Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák


3. § (1) A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:


Év

Komfortfokozat

Szociális (Ft/m2/hó)

Költség (Ft/m2/hó)

Piaci

(Ft/m2/hó)

2015.

összkomfortos

279,-

326,-

773,-

komfortos

279,-

326,-

773,-

félkomfortos

181,-

210,-

585,-

komfort nélküli

122,-

143,-

419,-

szükséglakás

75,-

88,-

192,-


A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő tényezőket nem tartalmazzák.[3]


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1., az épületek besorolását pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza.[4]

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.[5]

(5)[6] A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint jogosult javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.[7]

(6a) A Passzív Házban lévő lakások lakbérének összegét a XIV. kategória szerint kell megállapítani.[8]

(7)[9] A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

(8)[10] A házfelügyeletet ellátók részére biztosított szolgálati lakások lakbérének összegét a IV. kategória szociális lakbérén kell megállapítani.

(9)[11] A Klapka Szolgáltatóházban lévő lakások lakbérének összegét a XVI. kategória szerint kell megállapítani.

(10)[12] A műteremlakások bérlőjének lakbérét a III. kategória szerint, a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodással összhangban kell megállapítani azzal, hogy a kijelölt bérlő legfeljebb költségelvű lakbér fizetésére jogosult.


A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása


4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.


A jogcímnélküli lakáshasználat díja


5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.


A különszolgáltatások díjának mértéke


6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

(6)[13] A Klapka Szolgáltatóházban bérbeadott lakás bérlője a jelen rendelet szerinti lakbért és 400 Ft/m2 üzemeltetési költséget köteles megfizetni a Bérbeadó részére, a lakbérrel egyidejűleg, a lakbérre előírt fizetési feltételek szerint.


A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése


7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.


A fizetési kötelezettség teljesítése


8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.[14]

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.


Záró rendelkezések


9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendeletek.
1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[15]

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2017. november
1-jétől

I.

II.

III.

IV.

V.


szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

165

195

645

211

248

716

242

283

746

279

326

773

300

351

803

komfortos

165

195

645

211

248

716

242

283

746

279

326

773

300

351

803

félkomfortos

107

125

486

134

158

543

156

182

563

181

210

585

193

224

606

komfort nélküli

73

84

348

92

108

387

106

122

402

122

143

419

131

153

435

szükséglakás

47

53

160

58

70

176

68

79

184

75

88

192

82

95

197


VI.

VII.

VIII.

IX.

X.


szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

320

374

833

340

395

865

357

420

903

371

435

929

393

459

965

komfortos

320

374

833

340

395

865

357

420

903

371

435

929

393

459

965

félkomfortos

205

240

630

216

254

655

231

271

678

240

281

705

250

293

727

komfort nélküli

140

163

449

147

171

467

156

182

485

163

192

502

170

200

520

szükséglakás

87

102

205

92

108

214

99

114

221

102

118

230

108

129

239


XI/1.

XI/2.

XII.


XIII.

XIV.

passzív lakásokköltség

piaci


költség

piaci


költség


piaci

piaci

összkomfortos


602

965


445

903


467


minden komfortfokozatban

955

minden komfortfokozatban

867

komfortos

445

903


467XV.

Szobabérlők Háza

XVI.

Klapka Szolgáltatóház

költség

piaci

összkomfortos

20.473,-
Ft/hó/
férőhely

45 nm alatt

1200


45 nm felett

800


2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[16]

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória

Dévényi út

4/a


6


8


12


14


16


26

Diós u.

2


12

Fáklya u.

1


3

Fáy u.

87


88

Mór u.

11


22

Országbíró u.

48


57/b


66


68

Petneházy u.

75/b


76/b


77/d


80

Rokolya u.

42


44


51

Röppentyű köz

1

Szabolcs köz

1


2

Szabolcs u.

1/a


1/b


3/a


3/b


5


7


11


13


27


29


30

Szegedi út

2


4


8


9


41


47


47/a


51/a


51/b


60

Kerületen kívüli

5662 Csanádapáca, Szent Gellért u.

7


Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások


II. kategória

Ambrus u.

8/a

Dévai u.

8

Fáy u.

16


18

Forgách u.

3


8


18


32/1


32/2


32/3


32/4


32/5


32/6


32/7


32/8


35Fövény u.

5

Futár u.

20

Gömb u.

5


7


15


28


30


42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8


11

Jász u.

48


50


53/b


54


61


63


72


77


135


139


160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár u.

10

Reitter F. u.

3


10/a


12/b


15


22


24/b


26


44


58


65/a


65/b


77


87/b


98Róbert K. krt.

102


104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38


59

Szegedi út

58

Szt. László út

7


10


13


26


27


35


39


42


44


46


47


49


54


55/a


56


57/a


57/b


67/a


67/b


70


72/a


74/b


75


76


89/b


96/b


98


100/a


110

Tar u.

2


3


4


5/a


6


8

Teve u.

29


45


47


49/a


49/b

Turbina u.

6


8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5


7


9/a


11/a


11/b


12


16


17/a


18


23


31

Váci út

170/a


170/b


170/c

Zsilip u.

4


6


8

Zsinór u.

13


21


37


41

Kerületen kívüli

VII. Színva u.

1


III. kategória

Angyalföldi út

17


18


24/c

Arasz u.

2


6

Árboc u.

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

Csángó u.

3/a


3/b


4/a


6/a


7


9


10


11


12


14


15

Csata u.

2/b


4


14/a


28


30

Csongor u.

24

Dagály u.

5


7

Dévai u.

6


9


10


11

Dózsa Gy. út

59


126


132


140

Dráva u.

4


6


8


10

Faludi u.

20


22


24


26


28

Fiastyúk u.

17


20


21


22


24


26


27


28


30

Frangepán u.

4


6

Garam u.

23


25


27


28


32


34

Gidófalvy L. u.

17


35

Gogol u.

20


22


24


36


38

Göncöl u.

4


10


12


18

Gyermek tér

4


5


6


7


8


9

Gyöngyösi u.

2


4


6


22


45


55

Hajdú köz

5


7


9Hajdú u.

5


12


14


15


16


17


19

Hun u.

4/a


11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4


6


10

Kassák L. u.

10


12


32


34


38


39


41


43


48


49


53


55


57


70/a


74

Kerekes u.

13


32

Kisgömb u.

15


21


30


32


33

Lehel u.

52


56


Madarász V. u.

1/a


1/b


1/c

Mohács u.

8/a


9


11


13


15

Petneházy u.

10


12


44


60


62

Róbert K. krt.

90

Rozsnyai u.

5


7

Süllő u.

3


5

Szekszárdi u.

26


28


30


32


34

Szt. László út

105/a


105/b


107/a


107/b


135


137


139


141


143


153


166


168


170


172


186Tisza u.

3


4


5


7


9


10


12


14

Tomori köz

2


4


5


7


8

Váci út

100


102


104


106


108


112


114

Visegrádi u.

103


105


107


111


113


115

Kerületen kívüli

X. Endre u.

7/a

VIII. Kőris u.

5/b


IV. kategória

Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b


2/d

Berettyó u.

5


7


9


11Béke tér

5


6


7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15


18


20


21/a


21/b


23/b


25/a

Dagály u.

12-14


15

Fiastyúk u.

23


39


41


43


45


51


53


55


57


59


60


61


62


63


64


65


67


69


71

Göncöl u.

41


43

Gyöngyösi u.

24


25


26


28


47


53

Ipoly u.

20


24/a


26/b


28/b

Jász u.

94

József A. tér

2/a


3/b

Karikás F. u.

15


16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2


9


10


12


13


17/a


20


23


25


27

Kassák L. u.

9


77


80


84


85

Lehel u.

4/c


6


7/a


7/b


14


17/d


19


21


23


26


28


30


31


32


33


36


38


49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap K. u.

8


10


12

Reitter F. u.

103/a


104


108


110


114


116


118


120


121


122


124


126


151


159


182

Révész u.

6/c


19-21

Róbert K. krt.

36


38


40


51


68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b


14

Váci út

132


138/b

Kerületen kívüli

IV. Ambrus Z. u.

19

IV. Árpád út

167

IV. Erzsébet u.

14

IV. Hajló u.

13

IV. Lakkozó u.

25

IV. Nádor u.

69

IV. Nyár u.

30

IV. Pozsonyi u.

2/b

IV. Szigeti J. u.

17

IV. Tél u.

18

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50


V. kategória

Babér u.

27


29


31


33


35


37


39


41

Béke tér

12

Béke u.

8


10


102


106


108


110


112


116


124


124/a


126


126/a


128


128/a

Csanády u.

4/b


5


8


11

Dagály u.

18


19


20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73


88


90


92


94


97/b


97/c


99


103


104

Kádár u.

4


5


8


10

Kárpát u.

3

Lehel u.

2/a


2/b

Madarász V. u.

25


27


29


31


33


35


37


39


41


43

Máglya köz

1


2


3


4


5


6


7


8


10

Mosoly u.

25


27


31


33Nővér u.

3


5


7/a


7/b

Ördögmalom u.

2


4


6


8


12

Övezet u.

1


2


4


6


7


8


10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

10/b

Tahi u.

18


22


24


26


28


30


32


34


40/a


40/b


42/a


42/b


44/a


44/b


46/a


46/b


48/a


48/b


50


52


54


56


68/a


68/b


68/c


70/b


76


79/b


90


92


94


96


98

Tatai u.

32/a


114/a


114/b


118/b

Tomori köz

11


12


15


18

Tomori u.

25/b


27/a


27/b

Tutaj u.

1/a


1/b


1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4


47/a


47/c


51/a


51/b


63


65


67


87


88-90


97


109


159/a


159/b


161


171

Vág u.

2/c


17

Visegrádi u.

50/c


51/a


52/a


53


60


63


64


65


66


67/c


86/a


92


98/d

Vőlegény u.

2


4

Kerületen kívüli

IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

VII. Rózsa u.

21

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi park

2-4

XIV. Kassai u.

157

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskom park

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Dunadűlő st.

5/a

XXI. Kossuth L. u.

118


VI. kategória

Alig u.

6/b

Balzac u.

9


10


11


12


15Csanády u.

17


18


19

Dráva u.

7-9

Göncöl u.

35


45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31


33


35


37

Katona J. u.

2/d


4/b


5


11


17


21

Kresz G. u.

6


11


14


18


19


21


24


26


27


29


32


34


36


39


41


42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a


53/a


54


56


66


68


85


87


89


91


93


95


96


100


102


114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7


9


15/a


15/b


16


17


19

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5


7


8

Visegrádi u.

3


4


5/c


8


9


10


12


13


14


15


16


17


18/a


18/b


19


21


23


25


26/b


28/a


29


34


36


39


40


45


48

Kerületen kívüli

III. Hollós K. L. u.

4


VII. kategória

Balzac u.

21


22


24


27

Cimbora u.

22


35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b


3

Gergely Gy. u.

3/a


3/b

Hegedűs Gy. u.

3


5


7


8


12


13


14


15


16


17


19


20/a


21


23


24/a


27/a


28


29/a


30


32


34


35/a


36


37


38


40


43


50


51


52/a


63


66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3


9


12


15


22


26


27


30


37


43


51

Menyasszony u.

19


48


95


104


115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9


11


151

Népfürdő u.

19/a-f

Nővér u.

154


Nyugati tér

4


5

Pajtás u.

14


31

Pannónia u.

6


9


10


12


17/b


21


22


24


25


30


33


34


36


43


44


46/a


50

Rokon u.

1


29

Sógor u.

13

Tátra u.

3


5/a


5/b


6


11


12/b


15/a


16


20/b


21


22/b


23/a


24


26


33/a


33/b


37

Thurzó u.

5/b


11/b


19


22

Unoka u.

58

Váci út

50


54


56-58


64/a


64/b


64/c


70


94

Vőlegény u.

71

Kerületen kívüli

IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihályi út

25-27


VIII. kategória

Balzac u.

33


39

Katona J. u.

22


24


31


33/b

Koma u.

21

Radnóti M. u.

24


26


27


29


38


40

Szt. István krt.

22


24


26


28


30

Váci út

6


8


10


12


16


28


32


34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5

Kerületen kívüli

X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér útja

41

XIV. Hungária krt.

87


111

XIV. Csertő u.

12-14

XIV. Varsó u.

5


IX. kategória

Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István krt.

2


4


6


8


10


12


16


18

Szt. László út

83


X. kategória

Balzac u.

43

Jászai M. tér

4/a


5


6

Pozsonyi út

3


4


12


14


16


25


33/a


44-46Szt. István park

15


18

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

6


7


8

Kerületen kívüli

III. Szőlő u.

12

VI. Teréz krt.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5


XI/1. kategória

Ambrus u.

6

Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Lőportár u.

7

Petneházy u.

61-63

Reitter F. u.

13

Szabolcs u.

12-16

Zsinór u.

38-40


XI/2. kategória

Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b


5

XII. kategória

Béke u.

7

Hajdú u.

3


XIV. kategória

Jász u.

91

Kartács u.

14


XV. kategória

Szobabérlők Háza

2184 Vácegres 
Hámán Kató u.

25


XVI. kategória

Klapka Szolgáltatóház

Klapka u.


173. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez


A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere


1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált - más módon meg nem térített - ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő - az 5.) pontban meghatározott - szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:


Lakószobák száma

Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:
Lakószobák száma

Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

[1]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[2]

Módosította a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. január 1-től.

[3]

Módosította a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január 1-től.

[4]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[5]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[6]

A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos. A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[7]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[8]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[9]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2012. december 21-én lép hatályba.

[10]

Beiktatta a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. január 1-től.

[11]

Beiktatta a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. november 1-től.

[12]

Beiktatta a 31/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. január 1-től.

[13]

Beiktatta a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. november 1-től.

[14]

Módosította a 13/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.

[15]

Módosította a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés.Hatályos 2017. november 1-től.

[16]

Módosította a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2017. november 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!