nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2019 (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-22 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2019 (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III. 26.) rendelet módosításáról

1. §.


A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 210 380 000 forintban állapítja meg.


2.   §.


A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                    32 355 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                136 399 000 Ft,

     amelyből

     ba) működési                                                                         112 688 000 Ft

     bd) felhalmozási célú                                                              19 632 000 Ft  

     be) egyéb bevétel                                                                     4 079 000 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                              4 650 000  Ft

d) előző évi pénzmaradványa                                                                36 976 000 Ft


3.  §.


A 4.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                     131 164 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                           69 875 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   8 047 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 41 132 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             5 713 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        6 397 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  77 918 000 Ft

      ba) beruházás                                                                            6 114 000 Ft

      bb) felújítás                                                                             71 804 000 Ft

c) hitel visszafizetés                                                                                   291 000 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezés                                               1 007 000 Ft

    

4.  §.


A 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 40 fő.


5. §.


A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0  Ft.


 6.  §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2019. május 15.Fleckistánné Csöme Edit                                                       Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!