nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1 .§

(1) A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki, mely Tiszacsegén a 0603/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.

(2) Az önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az általa alapított és fenntartott költségvetési szerv, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (székhely: 4066 Tiszacsege, Fő u. 57.) által gondoskodik.


2. A temető fenntartása és üzemeltetése

2.§

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet temetőfenntartói feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.


2/A.§ 


A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek az alábbiak:

  1. utak,
  2. ravatalozó,
  3. a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő,
  4. kerítés,
  5. vízvételi lehetőség,
  6. illemhely,
  7. az utak sorfásítása,
  8. hulladéktárolók,
  9. kerékpártároló,
  10. gépjárműparkoló,

padok.


3.§


A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: üzemeltető), mint üzemeltető

1. biztosítja a temetkezési szolgáltatás, és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét;

2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

3. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

4. biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat;

5. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását;

6. megőrzi a nyilvántartó könyveket;

7. tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak;

8. kijelöli a temetési helyeket;

9. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást;

10. összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

11. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

12. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

13.  gondoskodik az ügyfélfogadásról;


14.-18.**


** Hatályon kívül helyezte a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet 1 § c) pontja.

Hatálytalan: 2014. február 12-től.


19. gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről;

20. a temetőről térképet (vázrajzot) készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva;

21. a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót függeszt ki a nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről.3. A temetési helyek, a sírjelek kialakításának és fenntartásának szabályai

4.§

(1) A sírhelytáblákat római számmal, a sírhelysorokat és a sírhelyeket arab számmal kell jelölni.

(2)  A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak:

a)    egyes sírhely,

b)    kettős sírhely,

c)    sírbolt,

d)   urnafülke,

e)   urnasírhely.

(3) A temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a rendelet 1. melléklete határozza meg.


5.§*


* Hatályon kívül helyezte a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet     egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet 1 § d) pontja.

Hatálytalan: 2014. február 12-től.


6. §


(1) A koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(2) Egy urnafülkébe legfeljebb két, egy urnasírba pedig legfeljebb négy urna helyezhető el.

(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy  a járási népegészségügyi intézet által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.  Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető.7. §


(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a megváltott temetési hely területén.

(2) A temetési helyen 1 méternél magasabbra növő évelő növény nem ültethető. Az 1 méternél magasabbra növő évelő növényeket az üzemeltető eltávolíthatja.

(3) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége, melynek teljesítésére az üzemeltető - megfelelő határidő tűzésével – felszólíthatja.  Amennyiben a biztonságos használatot veszélyeztető állapot áll fenn, úgy az üzemeltető köteles azt bejelenteni az önkormányzatnak.

(4) A temetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles intézkedni.

(5) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosultat - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követő egy éven belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható.


8. §


(1) Az urnasírhely parcellában a sírhelyen - 100 cm szélességű, 120 cm hosszúságú és 6 cm magasságú - sírkőalapot kell építeni, még az urnasírhelybe történő első temetést megelőzően.  A sírkőalap megépítéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) Urnasírhelybe urna csak urnakeszonban helyezhető el.

(3) *


* Hatályon kívül helyezte a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet 1 § e) pontja.

​Hatálytalan: 2014. február 12-től.


8/A. §


(1) A sírhelyeket a sírhelytáblákban és a sírhelysorokban egymást követő sorrendben kell temetésre felhasználni.  

(2) Sírhelyet előre megváltani csak a síremlék előre történő elkészítése céljából lehet.


4. Díszsírhelyek


9. §


(1) A díszsírhely olyan, a temető központi részén elhelyezkedő sírhely, amelybe azon elhunytak temethetők, akik életük során a haza, a város, a közélet javára végeztek kiemelkedő tevékenységet.

(2) A díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói is elhelyezhetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni.

            


5. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama  

10. §


(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (használati idő) a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal az üzemeltető köteles írásban (ajánlott levél) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről – vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról.

(3) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 éven belül, egyéb temetési helyet 3 éven belül nem váltanak meg, az üzemeltető ismételten felhasználhatja a temetési helyet.


6. A temetőben alkalmazott díjak


11. §


(1) Kötelező a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá az urnaelhelyezéssel, a sírásással, a sírhelynyitással, a sírbahelyezéssel, a visszahantolással, az újratemetéssel és az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).

(2) A temetési helyek megváltási, illetve újraváltási díját a 2. melléklet, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, továbbá a temetőbe való behajtás díját a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díjat a 3. melléklet tartalmazza.


7. A temető használatának szabályai

12. §

A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetője részére  a munkavégzés megkezdését megelőzően egy, az üzemeltető által rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltésével  be kell jelenteni. 


13. §


 (1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók, illetőleg az egyéb vállalkozók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat, köteles azonos feltételeket biztosítani számukra.

(2) A vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani.

(3) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően kötelesek a törmeléket, szemetet elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hátrahagyni.


13/A. §


(1) A ravatalozó használatát az eltemettető kérésének megfelelően minden temetési szertartáshoz biztosítani kell.

 (2) Az elhunyt a ravatalozóban a temetési szertartás előtt legalább egy, de legfeljebb három órával korábban helyezhető el.

 (3) A ravatalozót a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni a gyászolók részére.


14. §


(1) A temető működése és a temetési helyek gondozása során keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által kijelölt hulladékgyűjtő helyen szabad lerakni. A hulladékgyűjtők szükség szerinti, de legalább heti egyszeri ürítéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2)  A temetőt 14 éven aluli gyermek nagykorú személy kíséretében látogathatja.

(3) A temetőlátogató a temetőbe gépjárművel akkor hajthat be, ha rendelkezik az üzemeltető előzetes beleegyezésével, vagy mozgásában korlátozott személyt szállít.

(4) A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - nem lehet.

(5) A temetőlátogató kötelessége a temető területének, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.

(6) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(7) A temető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, korlátozza.


15. §


(1) A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás).

(2)  A temetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán belül takarékoskodni kell.

(3) A temetőbe a látogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna, kapa, gereblye) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

(4) A temetőből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni.

(5) A temetési helyet az a felett rendelkezni jogosult köteles rendszeresen gondozni, gyomtalanítani.

(6) A sírhelyeken és a sírboltokon, azok díszítésére csak az arra szolgáló tárgyak, növények helyezhetők el. A sírok nem keríthetők be, köréjük építmény nem vonható. A sírok közötti utakra, azok karbantartása érdekében növény nem ültethető.

(7) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető.

(8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.


8. Záró rendelkezések


16. §


(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX.29.) rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
2_melléklet 2013
16.12 KB
1_melléklet 2013
24.18 KB
3_melléklet 2013
545.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!