nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-26 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítása szabályairól

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete


a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól


Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól a következőket rendeli el:
 1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. A Rendelet célja


1.§


Balatonújlak Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


 1. Értelmező rendelkezések


2.§


E Rendelet alkalmazásában:

1.   Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.


 1. FEJEZET


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


 1. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2)  Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4.§


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Balatonújlak község jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell megállapítani.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

 1. a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy
 2. élete, munkássága valamely módon Balatonújlak községhez kötődik.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


 1. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai


5.§


A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:

 1. polgármester
 2. a Képviselő-testület bizottsága,
 3. a helyi önkormányzat képviselője,
 4. Balatonújlak közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
 5. Balatonújlak közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező

            jogi személy.6.§


Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak képviselő-testület elé terjesztését megelőzően 8 napra az Önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.


7.§


(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat.

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.

(3) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az Önkormányzat Hivatala vezeti.


 1. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje


8.§


(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám arab egész szám.

(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok)  az ABC betűjének alátörésével.

(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik.

(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.


9.§


(1) Az ingatlanok házszámozását a meglévő állapot szerint kell folytatni.

(2) Új utca nyitása esetén a képviselő-testület az elnevezéssel egyidejűleg rendelkezik a házszámozás módjáról.


2. Eljárási szabályok


10.§


  Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.


11.§


A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.


 1. FEJEZET


A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS


 1. A névtáblák elhelyezésének szabályai


12.§


(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen,             vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla               kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az             önkormányzat gondoskodik.


13.§


(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


 1. Házszámtábla elhelyezésének szabályai


14.§


(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.


 1. Lakcímrendezés

15.§


Amennyiben a jegyző által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.


 1. FEJEZET


 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16.§


Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Balatonújlak, 2014. november 24.                         Tüske Gáborné                                                     Strausz Edit

                           polgármester                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. november 25.                         Strausz Edit

                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!