nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1995. (VII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:1995-07-05 - 1995-10-17
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1995. (VII.5.) önkormányzati rendelete
a piac működésének szabályozásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Kormány számú rendelet végrehajtására a piac működésének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezés

1. §

A piac területe Fő utca Ady E. utca sarkán lévő 641/1. hrsz alatti területből az önkormányzat által kijelölt nagyságban.

(1) A rendelet hatálya a napi élelmiszerpiac, baromfi, virágpiac és használtcikk piacra (továbbiakban piacra) terjed ki.

(2) A rendelet szabályait mindenki köteles betartani, aki a piacon elad, vásárol, vagy ott egyéb engedélyhez kötött tevékenységet folytat, ott senki monopol helyzetbe nem kerülhet.


2. §

A piac üzemeltetése az önkormányzat feladata.

A piac a hét minden napján 6 órától 18 óráig üzemel.


3. §

A piacon árusításra jogosultak: egyéni termelők, magánvállalkozók, társas vállalkozók, továbbá a 35/1995. (IV.05.) Korm. sz. rendeletben meghatározott szervek.


4. §

Helyhasználat engedélyezése

(1) Árusítani csak a kijelölt helyen lehet.

(2) A piac területén újabb pavilon elhelyezése nem engedélyezhető.

(3) Elárusítóhelyek évi, vagy naptári díjért adhatók ki. Évi helyhasználati díjat köteles fizetni az, aki a piac területén állandó épületet létesített vagy azt bérel.

(4) A piaci helypénz, illetve helyhasználati díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árugöngyöleget nem raktározhat.


5. §

A piac rendje

(1) A piac területének tisztántartása, a szemét elszállítása, köztérvilágítás, közkifolyó, WC biztosítása az önkormányzat feladata.

(2) Helyhasználó köteles az általános egészségügyi szabályokat betartani és az árusítással kapcsolatban keletkező hulladékot összegyűjteni, azt a kihelyezett szeméttárolóba elhelyezni.

(3) A piacon elhelyezett áruk őrzéséről, illetve tárolásáról a helyhasználó köteles gondoskodni.

(4) A piac területén a szeszesital fogyasztása, illetve kimérése tilos.


6. §

Helyhasználat megszünése

(1) Ha a helyhasználó az esedékes díjat, vagy helypénz nem fizeti meg.

(2) Aki e rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget szabálysértést követ el és 10.000,- Forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hatályba léptető rendelkezés

7. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 35/1995. (IV.05.) Korm. sz. rendelettel együtt kell alkalmazni.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 3/1992. (IV.30.) Ör. sz. rendelet.


Ebes, 1995. július 5.


Galgóczi Mihály sk.                                                             Sári Győző

    polgármester                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
13.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!