nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-16 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hosszúvíz Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. §


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. §[1]


Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 20.137 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

ebből:

- az intézményi működési bevételek                                                                     891 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                   1 035 e Ft

- a települési önk.műk.tamog.                                                                           4 658 e Ft

- a hozzájár. a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                         194 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása                                                          1 997 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása                                                                58 e Ft

- a központosított előirányzat                                                                                39 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog.                                                                       0 e Ft

- a jövedelempótló támogatás                                                                              100 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog.                                                              40 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás                                                                    86 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel                                                              3 093 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés                                                                     70 e Ft

- a likvid hitelfelvétel                                                                                         4 190 e Ft


ebből:

- a személyi jellegű kiadások                                                                            7 186 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                                     1 718 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások                                                                     4 918 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások                                                            1 334 e Ft

- a működési pénze.átadás Áh-n kívülre                                                                 65 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások                                                                       1 060 e Ft

- az általános tartalék                                                                                         100 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre                                                            70 e Ft


            ebből:

            - a sajátos felhalmozási bevételek                                                            300 e Ft

            - a támogatásértékű felhalmozási bevételek                                            3 386 e Ft


           ebből:

            - felújítások                                                                                          3 300 e Ft

            - beruházások                                                                                         386 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

            a) a kötelező feladatok bevételei                                                           20 067 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                         70 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                                0 e Ft


(3) Az önkormányzat kiadásaiból

            a) a kötelező feladatok kiadásai                                                            20 002 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        135 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                 0 e Ft


(4) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) közalkalmazottak éves létszám-előirányzata 1 fő

            b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő3. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


(1) A helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete, a kiadásokat a 2. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeket és kiadásokat a 3. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A felhalmozási bevételeket illetve a helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásokat célonként e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.


(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.


(7)[2] Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.4. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.5. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.6. §


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 1 %-a erejéig.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.7. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.8. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.9. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.10. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.11. §


Támogatási szerződés


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.12. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.13. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.14. §


Önkormányzati biztos kirendelése


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.15. §


Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Hosszúvíz, 2013. február 15.


Csizmadia Attila                                                                               Károlyné Csobod Hajnalka

   polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvíz, 2013. szeptember 16.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző[1] A 12/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 16. napjától.

[2] A 12/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 16. napjától.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
37.5 KB
2. melléklet
28 KB
3. melléklet
33 KB
4. melléklet
29.5 KB
5. melléklet
31.5 KB
6. melléklet
32.5 KB
7. melléklet
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!