nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011 (VII.12.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2012-05-31 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011 (VII.12.) Ör. számú rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról és a nemdohányzók védelméről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján, a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról és a nemdohányzók védelméről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásával és a nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályok megalkotása. A szabályozás elősegíti a közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, és hozzájárul a garázda cselekmények, rendzavarások megelőzéséhez. Hozzájárul továbbá a község lakossága egészségügyi állapotának javításához, és az ifjúság egészséges életmódra történő neveléséhez. Értelmező rendelkezések

2. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

a.) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok;

b.) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

c.) játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.

d.) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.

e. ) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.

f.) sportcélú létesítmény: olyan szabadtéri vagy fedett építmények, melyek alkalmasak a kialakításuk során meghatározott sportcélú tevékenység maradéktalan ellátására sportszakmai, infrastrukturális szempontból.


A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet hatálya Ebes község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet rendelkezései minden Ebes közigazgatási területén tartózkodó természetes személyre vonatkoznak.


A szeszesital fogyasztás tilalma

4. §

Ebes község közigazgatási területén belül a közterületeken a szeszesital fogyasztása tilos.


5. §


(1) Nem terjed ki a 4. §-ban meghatározott korlátozás:

      a./ az erdőterületekre, és mezőgazdasági rendeltetésű területekre;

      b./ közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari üzletek nyitott fogyasztóterére (terasz,kitelepülés stb.);

c./ az önkormányzat által vagy közreműködésével szervezett ünnepélyekre és rendezvényekre, továbbá az év első és utolsó napjára.

d./ közterületen szervezett zártkörű családi rendezvényekre előzetes egyéni kérelem alapján.       

Az engedélyt a polgármester adja ki. 


A dohányzás korlátozása

6. §

Tilos a dohányzás Ebes község közigazgatási területén található közterületi játszótereken és közterületi sportcélú létesítményeken és azok 5 méteres körzetében.


Szabálysértési és egyéb rendelkezések

7. §. [1]Záró rendelkezések

8. §

Jelen rendelet 2011. július 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.                        Sós Barnabás                                                 Dr. Hajdu Miklós

                        alpolgármester                                                       jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.05.31.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!