nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-05 -tól
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


  1. A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) A rendelet alkotás célja az avar és kerti, valamint háztartási hulladék (a továbbiakban: hulladék) égetésével, valamint a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályok megalkotása.


(2) A rendelet területi hatálya Dudar község belterületére terjed ki.


2.  A hulladék kezelésének szabályai


2. §


Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.3.  A hulladék égetés szabályai


3. §


(1) A hulladék égetésére szeptember 1-től április 30-ig keddi és szombati napokon 14 és 18 óra között kerülhet sor.  Égetni az országos általános tűzgyújtási tilalom idején a megjelölt időpontokban sem engedélyezett.


(2) Égetni kizárólag szélcsendes időben, megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni kárt nem okozhat. A tűzrakó helynek épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 méter távolságra kell lennie.


(3) Az égetés maximális időtartama 60 perc.

4. §


(1) Az égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti. A tűz őrzéséről, annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.


(2) A füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot szárítani, szikkasztani kell.


(3) A tűz helyszínén olyan eszközöket (vízbázisra csatlakoztatott locsoló tömlő, minimum 30 liter űrtartalmú vízzel teli edény(ek), lapát), illetőleg berendezést kell készenlétben tartani, mellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.


(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással – meg kel szüntetni.


(5) A hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más adalék anyag. Az égetendő hulladék kommunális, ipari eredetű (gumi, műanyag, festék, vegyszer), illetve veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.


5. §


Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetésére kizárólag a Dudar Község Önkormányzatának alkalmazásában álló, közterület gondozásával megbízott személy jogosult.


3. Záró rendelkezések


6. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 5/1998. (VI.9.) Ökt. rendeletének 3 – 6. §-ai hatályukat vesztik.


(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dudar, 2015. március 31. 


                     Tóth Edina Kitti sk.                                         dr. Szivák Péter sk.

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 31.

                               dr. Szivák Péter sk.

                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!