nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2017-12-25
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az 1. mellékletben megjelölt vállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Kulcs Községi Önkormányzattal  2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.”


2. § A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Közszolgáltató által a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (2400. Dunaújváros, Siklói u. 372/17. hrsz.) által üzemeltetett szennyvízbefogadó műtárgyába kell elhelyezni.”


3. §. A R 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 1. melléklet kerül.


4. § A R 8. § (1) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 2. melléklet kerül.


5. § A R 8. § (1) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 3. melléklet kerül.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.


Kulcs, 2017. december 21.Jobb Gyula    s. k.                                                                         Dr. Árva Helga   s. k.     

polgármester                                                                                     jegyző                                                                                                                                                                 

Záradék:


A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2017. december 11. napjától 2017. december 20. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2017. december 21. napján.Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző    Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.49 KB
2. melléklet
12.85 KB
3. melléklet
13.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!