nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017 (XI.29.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017 (XI.29.) Ör. számú rendelete
a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárvaaz alábbi rendeletet alkotja:


1. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit, hogy Ebes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséról szóló rendeletének elfogadásáigaz Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges intézkedéseket megtegyék.


2. §.

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
               Szabóné Karsai Mária s. k.                                   Dr. Hajdu Miklóss. k.

                           polgármester                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!