nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-16 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezésről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tt.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §


[1] (1) A rendelet területi hatálya a Jászberény Város közigazgatási területén lévő Jézus Neve Plébánia tulajdonát képező jászberényi 1794 helyrajzi számú ”Új Temető”-re terjed ki, amelyben  jelen rendelet 1. mellékletét képező megállapodás alapján az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó  kötelezettségét teljesíti.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek meg, vagy kötelezettségek terhelnek.


Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető [2], [3]: az a nem önkormányzati  tulajdonban lévő temető, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

c) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;

d) a temetési hely felett rendelkező személy: a temetési helyet megváltó személy

e) köztemető fenntartása: a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, és az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása;

f) temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel,  az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás és az újratemetés,

g) sírhely alapterülete: hosszúság x szélesség.


Temetési helyek és szabályok


3. §


(1) A köztemetőt – hasonlóan a temető többi részéhez – sorokra, a sorokat pedig temetési helyekre kell osztani.

(2) A sírhelyek nyilvántartásba vétele sorok és sírszám szerint történik.

(3) A köztemetőben koporsós temetés esetén a sírhely lehet

(4) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik.


4. §


(1) A temetési helyek méretei:

(2) A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön.

(3) Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(4) A sírgödröt  a Jézus Neve Plébánia engedélyével lehet természetes, a talajban lebomló anyaggal (pl: szőnyeggel) kibélelni. A sírgödör kifalazása sírboltépítésnek minősül.

(5) A sírok közötti távolság legalább 0,6 m.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog


5. §


(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni.


Díjmegállapítások


6. §


(1) Az egyes temetési helyeket a temetési hely felett rendelkező személynek meg kell váltani, azért díjat kell fizetni. A temetési hely feletti rendelkezési jog a megváltás napjával kezdődik.

(2) A temetési helyek feletti rendelkezési jog adásvétel, csere, vagy más jogügylet tárgyát nem képezheti. Az igénybe nem vett, vagy újonnan meg nem váltott sírhelyek felett a köztemető fenntartója rendelkezik.

(3) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A temetési hely megváltási és újraváltási díjak mértékét az Önkormányzat évente felülvizsgálja.

(5) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(6) A fizetendő díjakról szóló tájékoztatót a temetőben is ki kell függeszteni.

(7) 4[4] Temetőfenntartási hozzájárulási díjat, illetve a létesítmények vállalkozó általi igénybevételére díjat nem állapít meg.


7. §


(1) Azt az elhunytat, akinek eltemettetéséről a Tt. 20. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat gondoskodik (közköltségen történő eltemettetés) elsősorban a köztemetőben kell eltemetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálytól akkor lehet eltérni, ha az elhunytnak korábban meghalt közeli hozzátartozója a városban működő másik temetőben van eltemetve, és az oda történő eltemetést az elhunyt hozzátartozója kéri.Sírjel elhelyezés szabályai


8. §


(1) A köztemetőben a temetési helyek megjelölésére síremlék, kereszt, fejfa (továbbiakban: sírjel)  használható, illetőleg létesíthető.

(2) A sírjel  tulajdonosa köteles gondoskodni annak állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról.

(3) 5[5]A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél, magasságának a parcella képéhez kell igazodnia.

(4)A síremlék helyét minden esetben a temetőgondnok tűzi ki.

(5)A köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a Jézus Neve Plébániának történő előzetes bejelentés után - figyelemmel a temetőszabályzatban foglaltakra – lehet.

(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. A sírjelek elhelyezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára.

(7)Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs meglévő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


A köztemető üzemeltetése


9. §


(1) A köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Jézus Neve Plébánia látja el.

(2) Az Önkormányzat biztosítja a temető fenntartásához szükséges közműcsatlakozásokat, a csapadékvíz elvezetését.

(3) A köztemető üzemeltetője:

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét;

b) biztosítja az eltemetés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit;

d) biztosítja a köztemető infrastrukturális létesítményeinek karbantartását, és működteti azokat;

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

f) vezeti és megőrzi a köztemető, illetve a temetési helyek adatait tartalmazó nyilvántartásokat;

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

h) kijelöli a temetési helyeket;

i) gondoskodik az utak tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, a hóeltakarításról;

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

k) gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról;

l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

(4) A köztemető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.


A köztemető használatának szabályai


10. §


[6](1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást jogszabály által meghatározott feltételeknek megfelelő és a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével rendelkező szolgáltató végezhet. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.

(2) A köztemetőt a látogatók a nyitvatartási időben vehetik igénybe. A nyitvatartási rendje:

április 1- től   szeptember 30-ig:    7.00 – 20.00 óráig,

október 1-től   március 31-ig:         8.00 – 18.00 óráig.

[7](3)

(4) A nyitvatartás rendjéről szóló tájékoztatást  a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
11. §


(1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

(2) A síremlék az építtető tulajdona, annak karbantartásáért, balesetveszélytől mentes állapotának megőrzéséért az építtető felel.

(3) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (virágok, koszorúk, vázák, mécsesek gyertyák stb.) helyezhetők el.

[8](4)12. §


(1) A köztemető használata során mindenki köteles a hely méltóságának megfelelően viselkedni, a hozzátartozók gyászát, a szertartások rendjét, a kegyeleti érzéseket zavaró cselekményektől tartózkodni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulása érdekében tilos

a) a köztemetőbe  vakvezető és rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni,

b) kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

c) olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet és megbotránkozást válthat ki a temetőhasználók körében.

(3) Tilos a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytatni.

(4) Tilos a köztemetőben tüzet rakni, szemetet, elszáradt koszorúkat meggyújtani.

(5) A köztemetőben 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(6) A köztemetőben tilos gépkocsival közlekedni, kivéve


Vegyes rendelkezések


13. §


(1) A köztemető rendeltetésszerű használata során, az itt nem szabályozott további kérdésekben az ”Új Temető” temetőszabályzatában foglaltak az irányadóak.

[9](2)

[10](3)

Záró rendelkezések


14. §


(1) Jelen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.[1]

Az 1. §  (1) bekezdését  módosította a 8/2010. (II.25.) Ör.  1. §-a, hatályos 2010. február 25-től.

[2]

A 2. § b) pontját módosította az 53/2009. (XII. 16.) Ör. 1. §-a, hatályos 2010. január 1-től.

[3]

A 2. § b) pontját módosította a 8/2010. (II.25.) Ör.  2. §-a, hatályos 2010. február 25-től.

[4]

A 6. § (7) bekezdését beiktatta az 53/2009. (XII.16.) Ör.  2. §-a, hatályos 2010. január  1-től.

[5]

A 8.§. (3) bekezdését módosította az 53/2009. (XII.16.) Ör.  3. §-a, hatályos 2010. január  1-től.

[6]

A 10.§ (1) bekezdését módosította a 36/2009.(IX.16.) Ör. 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2009.október 1-jétől.

[7]

A 10. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 32/2012. (VI. 14.) Ör. 20. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2012. június 15-től.

[8]

A 11. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 32/2012. (VI. 14.) Ör. 20. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos: 2012. június 15-től.

[9]

A 13. § (2)-(3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 10.) Ör. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2012. május 31-től.

[10]

A 13.§.(3)bekezdését módosította a 36/2009.(IX.16.) Ör. 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2009. október 1-jétől.


Csatolmányok

Megnevezés méret
34_2005_melléklet_1
35 KB
34_2005_melléklet_2
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!