nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-27 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Ebesi Polgármesteri Hivatal és Ebes Községi Önkormányzat gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre.


2. Fizetési módok


2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ának megfelelően a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


3. Készpénzelőleg felvétele


3. § (1) A Hivatal, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztár forgalom lebonyolítása érdekében.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell számolnia. Az elszámolás a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.


4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése


4. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:


a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi kiküldetésnél útiköltség terítések,

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések, különösen a polgármester által saját vagy átruházott hatáskörben megkötött ügyletekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítése,

l) jogcímtől függetlenül 200.000,- forint összegig történő egyéb kifizetés.


(2) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.


Záró rendelkezés


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ebes, 2019. április 24.Szabóné Karsai Mária s. k.

Polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!