nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015 (VII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-07-23 - 2018-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015 (VII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:]
„g) fűtési időszakban szükséges tüzelőanyag beszerzése
ga) az Szt. szerint aktív korúak ellátására és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egyidejűleg jogosult,
gb) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult,
gc) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, 
gd) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
ge) az Szt. szerint adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
gf) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 
gg) családjában 3 vagy több gyermeket nevelő
személy részére.”

2. § A rendelet 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a) - f) pontja alapján a tárgyév folyamán legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg.”

3. § A rendelet 11. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés g) pontja alapján a tárgyév folyamán legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, amelynek mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 500 kg szén természetbeni vagy számlával igazolt pénzbeli egyenértéke lehet.”

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!