nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelete
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében a városképi esztétikai és közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítését is figyelembe véve, az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló l997. évi LXXVIII. törvény, illetve Budapest Főváros Közgyűlésének 59/l995. (X. 20.) számú rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi rendelet végrehajtására és – annak keretei között – a helyi sajátosságoknak megfelelően a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Budapest, XVIII. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület

a) az Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület igénybevételt tájékoztatás céljából– lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 15 nappal – a polgármesternél be kell jelenteni.

(4) Az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető-berendezések, hirdetések és reklámok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban a mindenkor hatályos a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell


Értelmező rendelkezések


1/A. § E rendelet alkalmazásában:

          1. Elektromos töltőállomás: az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI.29.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

          2. Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalom.

          3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

          4. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, valamint azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

          5. Üzemképtelen jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt.”


A közterület kategóriái

2. § (1)A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I.- (kiemelt), II.- (minősített), III. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba kell sorolni, felsorolásukat a 3-as számú melléklet tartalmazza.

a)Az I. kategóriába sorolt közterületek kiemeltek

b) Az II. kategóriába a főútvonalak és autóbusz útvonalak melletti közterületek, a lakótelepek közterületei és az erdők tartoznak

c) A III. kategóriába az I.-II. kategóriákba nem sorolt minden egyéb közterület tartozik.A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja oly módon, hogy annak használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, valamint a hozzájárulást igazoló határozat megléte (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.


(3)1 Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

a) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez, fennmaradásához,

b) hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás, vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához,

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató-fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához,

          d) ) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, a megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás (ideértve az elektromos töltőállomást is), üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához,

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,

f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,

g) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,

h) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, BKV-jegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához,

i) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,

j) alkalmi és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,k) -l) kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához és egyéb rendezvényhez kapcsolódó építmények, berendezések és ezzel összefüggő elkerített területek, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, illetve bármely közúti jármű (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete), jármű külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülő egyéb célú elhelyezéséhez,


m) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező -1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése-, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek elhelyezéséhez, tárolásához. Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon pedig – közterület-használati hozzájárulás nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni, közterület-használati hozzájárulás megléte esetén legfeljebb 90 napig.n) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert),

o) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,


p)-q)-

r) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben,

s) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, átfeszítő kötél, cím- és cégértábla elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintett felülete üzlethomlokzat, kirakatszekrény esetében a 2 négyzetmétert, cím- és cégértábla esetében pedig az 1 négyzetmétert meghaladja,

t) nyilvános illemhely létesítéséhez, fennmaradásához,

u) művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertépítészeti műtárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához.


(4)  A (3) bekezdésben foglalt esetekben a közterület-használat a vonatkozó egyéb jogszabályok, így különösen a mindenkor hatályos a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően történhet

(5) Közterület-használati hozzájárulás, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelő engedély, vélemény, nyilatkozat alapján, közterületen elhelyezett reklámhordozó, hirdető-berendezés olyan mértékben történő károsodása, melynek következtében a reklámhordozó, hirdető-berendezés a funkcióját nem tudja betölteni vagy a reklámhordozó, hirdető-berendezés megsemmisülése esetén új reklámhordozó, hirdető-berendezés vagy a korábbi reklámhordozó, hirdető-berendezés helyreállítással, visszaállítással történő elhelyezése az elhelyezés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történhet.4. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,d) -e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg,

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését.

(2) Az (1) bekezdés a), c) és f) pontjaiban felsorolt tevékenységekre a közterület-használat igénybevevőinek írásbeli bejelentési kötelezettsége van az Önkormányzat felé a lehetőleg a közterület használat kezdete előtt legalább 3 munkanappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg.​


5. § 1 (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) akinek az Önkormányzatnál lejárt határidejű közterület-használati díj tartozása van, vagy a közterület eredeti állapotába történő helyreállításának költségeit nem fizette meg.

b) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

d) a helyi építési szabályzatban vagy a mindenkor hatályos a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben tiltott esetekben,

e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,

f) a főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusításért és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,

h) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

i) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

j) jármű iparszerű javítására,

k) üzemképtelen-, (kivéve a 3. § (3) m) pontjában foglaltaknak megfelelően) roncs gépjárművek, valamint teherautók-, kamionok-, autóbuszok tárolására (kivéve az erre kijelölt parkolókban).

l) Zöldség árusítására nyílt szerkezetű pulton, kivéve az idényjellegű dinnye, és a vele egyidejűleg érő gyümölcs árusítása

m) minden olyan esetben, amikor a közút kezelője a hozzájárulást nem adta meg.A közterület-használat időtartama

6. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.


(2)  A közterület-használati hozzájárulás pavilonok elhelyezése esetén legfeljebb 3 évre adható.(3) Üzemanyagtöltő állomások esetén az egyszeri közterület-használati hozzájárulás időtartamát a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, a közterület-használat díját a Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület határozza meg.(4)A közterület-használat tulajdonjogot nem érintő - jelen rendeletben nem szabályozott eseteiben (1. sz. melléklet t/2 díjtétel) - kérdéseiben a Tulajdonosi Bizottság és Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság előzetes véleményezése, illetve a Tulajdonosi Bizottság díj mértékére vonatkozó javaslata alapján a polgármester dönt(5)  Azokban az esetekben, amelyekben a hozzájárulás megadása jelen rendelet szerint a Képviselő-testület bizottságainak előzetes véleményéhez van kötve, a polgármester a bizottságok véleményének hiányában is dönthet, ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a Bizottság a számára előkészített előterjesztést nem tűzi napirendjére. Amennyiben a Bizottság a közterület-használat iránti kérelmet kétszer elutasította és a döntésnek megfelelően kiadott határozatok fellebbezés nélkül véglegessé váltak, vagy a fellebbezést a Képviselő-testület elutasította, a második elutasítás kézhezvételétől számított hat hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület-használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan nem adható ki közterület-használati hozzájárulás.(6) A Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság jelen rendelet 3. számú mellékletét szükség szerint, de legalább 3 évenként felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra vonatkozó intézkedések megtételére felkéri a polgármestert(7) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, konténer elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható


(8) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése esetén a közterület-használati hozzájárulás a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság javaslata alapján a közútkezelő hozzájárulásával maximum 10 év időtartamra adható.(9) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati hozzájárulás az ünnep kezdetét megelőző 15. naptól kezdődő időszakra adható ki.


(10) Elektromos töltőállomás elhelyezése esetén a közterület-használati hozzájárulás a közútkezelő hozzájárulásával legfeljebb 15 év időtartamra adható.


A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése, és megadásának feltételei


7. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Épületek (pavilonok) közterület-foglalásához a hozzájárulást a felépítmény tulajdonosának kell kérnie. Bérbeadás esetén a két fél között létrejött bérleti szerződésben foglaltak a közterület-használati hozzájárulásban rögzítésre kerülnek. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, továbbá építési engedély nélkül végezhető építési munkák esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy külön megállapodás esetén a kivitelezőnek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.(2)A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a  Budapest Főváros XVIII. kerület Petszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Vagyon- és Lakásgazdálkodási Csoportjához a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt mellékletek csatolásával.(3) A filmforgatási célú közterület-használat engedélyezése a mozgóképről szóló 2004. évi I I. törvény IV.2 Fejezetében szabályozott módon történik. A kapcsolódó hatásköri szabályokat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete tartalmazza.(4) Filmforgatási célú közterület-használat esetében, amennyiben a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események bekövetkezésekor a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a polgármester 30 napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot.(5A közterület önkormányzati cél megvalósítása érdekében szükséges használata esetén a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó eljárás hivatalból indul, ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni és nem kell a 2. melléklet szerinti kérelmet benyújtani.8. § Dinnye, valamint idényjellegű gyümölcs árusítása céljából minden év május 25. és szeptember 30. közötti, fenyő árusítása céljából pedig minden év november 5. és december 24. közötti időszakra van lehetőség közterület-használati hozzájárulás kiadására. A kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében történik, és a közterület-használati hozzájárulás a közútkezelő állásfoglalásának figyelembe vételével kerül kiadásra.
8/A. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó választással, továbbá népszavazással kapcsolatos plakát a vonatkozó egyéb jogszabályoknak, így különösen a mindenkor hatályos a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletnek megfelelő reklámhordozón, vagy külön erre a célra, az Önkormányzat által kihelyezett választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezésen helyezhető el.


9. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fővárosi és helyi településrendezési eszközökben szereplő városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, a kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (így különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei), hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, de a hatósági eljárások során tulajdonosi hozzájárulásnak tekintendő.


(5) Vendéglátó-ipari terasz, kijelölt helyektől eltérő árusítás, hosszabb építkezés idejére, (építőanyag tárolása-, állvány-, építési konténer-, irodakonténer stb. elhelyezése – történő közterület-foglalás, valamint minden olyan esetben, ha a tevékenység a közlekedést zavarhatja, vagy biztonságát veszélyeztetheti a közútkezelő állásfoglalását ki kell kérni.10. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:


a)  a jogosult és/vagy felépítmény tulajdonosának nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, cégjegyzék, vállalkozói igazolvány vagy őstermelői igazolvány számát, valamint az adóigazgatási vagy adószámátb) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,


g) a közterületen található felépítmények bérlőinek (valamint az alkalmi árusításban részt vevők) nevét, és személyes adatait, lakóhelyét, illetve székhelyének telephelyének címét, cégjegyzék, vállalkozói igazolvány vagy őstermelői igazolvány számát, valamint az adóigazgatási vagy adószámát és a bérleti szerződésben rögzített minden közterület-használatával kapcsolatos adatot,h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

i) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást,

j) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját,

k) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

l) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást.


m)  a használatba vett közterületen az eszközök saját költségre és felelősségre történő elhelyezésére, a közterület saját kockázatára történő használata, a felmerülő költségek — a terület alkalmassá tétele, takarítás, stb. — költségeinek viselése, a közterületen tárolt vagyontárgyak biztonságának és a tűzvédelmi előírások betartására vonatkozó, a keletkezett károk saját költségére történő javítására és harmadik személynek okozott károk megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket;(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b)az érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,

c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott Gazdasági és Költségvetési Irodának,

d) -

e) Közigazgatási és Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti csoportjának,

f) -(3) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

              b) a Közigazgatási és Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoportjával,

          c) a Közigazgatási és Hatósági Iroda Általános Igazgatási Csoportjával.11. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában a polgármester dönt, a döntés meghozatalában az előkészítő munkákat - e rendelet keretei között - a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Csoport végzi.

(2) -(3) Az 1. mellékletben szereplő i-, j-, k-, és az m/2 díjtételek vonatkozásában a napijegyek a postai utalványon történő befizetés igazolásával egyidejűleg adhatók ki.12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulásban megjelölt jogosult használhatja a közterületet.


A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, és

d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.

(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.

(4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.


(5) -(6) A közterület-használati hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni a rendelet előírásain túlmenően attól a közterület-használótól – tulajdonostól - akinek 90 napon túli díjfizetési kötelezettsége van és annak írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz eleget.

(7) Nem hosszabbítható meg a lejárt hozzájárulás érvényessége, ha a meghosszabbítást kérőnek díjhátraléka van.


(8)A díjhátralékról a Gazdasági és Költségvetési Iroda 90 nap elteltével fizetési felszólítás mellett köteles jelentést készíteni, és azt a Közigazgatási és Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti csoportnak, valamint a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Csoportnak megküldi.14. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának feltételeként előírták.

(3) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(5) Amennyiben a közterület használatát biztosító határozatban meghatározott határidő lejárta előtt – a rendeletben meghatározottak szerint – szűnik meg a közterület-használati hozzájárulás érvénye, akkor az eredeti állapot határidőre történő helyreállítását követően a jogosult által már megfizetett használati díj időarányos részét a jogosult részére vissza kell fizetni.


15. § (1) A polgármester közterület-használati ügyekben hozott döntése ellen a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, melyet a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Vagyon- és Lakásgazdálkodási Irodájához kell benyújtani. A fellebbezési kérelemről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.A közterület-használati díj

16. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


(2) A közterület használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A díjak ÁFA mentesek.(3) A Képviselő-testület minden naptári év október 31-ig módosíthatja a díjtáblázatot, mely a következő naptári év január 1-jétől december 31-ig alkalmazandó.(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.(5) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(7) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület - csak a temetők környékén történő virág árusítására vehető igénybe - a fizetendő díj szempontjából egységesen egy négyzetméternek tekintendő.

(8) A közterület-használati díjak évi-, negyedévi-, havi-, napi vagy idénydíjak. Minden megkezdett időegység teljes egységnek számítandó.

(9) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása idejére (ide nem értve a 14. § (3) bekezdésben szereplő halasztást) az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani.

(10) A közterület-használati hozzájárulásnak a használó kérelmére történő megszüntetése esetén a jogosult által már megfizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

17. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért,

b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért,

c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért (ideértve a menetrend szerint végzett tömegközlekedést és a taxi-közlekedést),

d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,

e) művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertépítészeti műtárgy​, figyelmeztető és intézményekhez kötődő tájékoztató tábla elhelyezéséért,

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

g) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.

h) a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek csoportjainak, egységeinek, valamint független jelöltjeinek a választási kampány alatti közterület igénybevételéért,

i) a kerületi Önkormányzat megbízásából végzett építési, felújítási, karbantartási munkálatokkal összefüggő felvonulási és munkaterület igénybevételéért,

j) a kerületi Önkormányzat megbízásából végzett, végeztetett munkák esetén a közterület igénybevételéért.

k) érvényes építési engedély birtokában a jogerőre emelkedéstől, vagy egyszerű bejelentéssel végezhető, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületig terjedő új lakóépület építéséhez, vagy meglévő lakóépület legfeljebb 300 m2-ig történő bővítéséhez szükséges elektronikus építési napló birtokában az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésétől (elektronikus építési napló bejegyzést tartalmazó oldalának bemutatásával igazoltan) számított hat hónapon belül

ka) építőanyag, állvány tárolásáért,

kb) konténer elhelyezéséért, azzal, hogy a konténer elhelyezése alkalmanként nem haladhatja meg a három napot,


l) a településképi bejelentési kötelezettséggel végezhető építési munkák esetében a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben felsorolt területeken a nyilvántartásba vételi határozat kézhezvételétől számított 4 hónapon belül építőanyag, állvány tárolásáért,m) bejelentési kötelezettség nélkül végezhető utólagos hőszigetelés, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, épület tartószerkezeti változtatások nélküli átalakítása, felújítása, kerítés építése építési munkák esetén a munka megkezdésétől számított 3 hónap belül építőanyag tárolásáért,n) 2 napnál rövidebb ideig tartó lakossági konténer tárolásáért.


o) a közfeladatot ellátó, az állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok által létesített elektromos töltőállomás elhelyezésért.


(2) A közterület-használati díj mértéke csökkenthető, illetve elengedhető:

a) a kerület érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,

c) az Önkormányzat és saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények esetében,


d) egyedi elbírálás alapján, különös méltánylást érdemlő esetben.A jogellenes közterület-használat következményei


18. § ​(1)

Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, valamint azt meghaladó mértékben használ, köteles az Önkormányzat felszólítására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul, de legkésőbb a felszólításban megjelölt határidőre megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának 8 napon belül történő helyreállítására. Az Önkormányzat a felszólítást írásban juttatja el a közterületet szabálytalanul használó részére. Amennyiben a közterületet szabálytalanul használó nem beazonosítható, a felszólítás hirdetményi úton kerül közlésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 8 napos kifüggesztéssel.

Amennyiben a közterületet szabálytalanul használó a jogellenes közterület-használatot nem szünteti be, vagy az eredeti állapotot nem állítja helyre a felszólításban megjelölt határidőn belül, az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti.

 (2) A tulajdonos Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felszólítás mellőzésével azonnal helyreállíthatja az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, a közbiztonság súlyos sérelmének elhárítása érdekében. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet szabálytalanul használó köteles viselni.

(3) A jogellenes közterület-használat időtartamára közterület-használati díjat kell fizetni. A fizetendő díj összege jelen rendelet 16. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül meghatározásra.

(4) -19. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.A taxiállomásokra vonatkozó szabályok

20. §  (1) A taxiállomás fogalmát, a közterületen taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet határozza meg.

(2) A taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az adott területre (közterületre) vonatkozó részletes rendezési, illetve szabályozási tervet, a forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a más jogszabályokban foglalt előírásokat is.

(3) Az Önkormányzat nevében a közterület- használati hozzájárulást a Polgármester adja meg, mely tartalmazza:

a) a jogosult nevét, székhelyének címét, képviselőjének megnevezését,

b) a közterület-használat időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, a taxiférőhelyek számának és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,

f) a közterület használatának díjmentességét,

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, közúti jelzések költségei stb.) viselésének és megfizetésének módját,

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását.

(4) Az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület-használatának szünetelését rendelheti el.


21. §-22. § -23. § -


Hatálybalépés

24. § (1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az önkormányzat e rendelet hatálybalépésekor érvényes, korábban kiadott közterület-használati megállapodásokat a megállapodás határnapjáig érvényesnek tekinti.

(4) E rendelet hatálybalépésével az 1995. december 1.-jén lépett hatályba lépett, ezt követően a Képviselő Testület 48/2002. (XII.03.).-, 34/2002. (VI. 25).-, 22/2001. (VII. 03.).-, 7/2001 (II. 27.).-, 23/2000 (VI. 6.).-, 27/1997. (IX.30.).-, 13/1999 (V.25.). 14/1997. (IV.22.)., valamint a 23/1996. (IX.10.).-, számú rendeletével módosított 37/1995. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(5) E rendeletnek a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: MÓD. rendelet) megállapított rendelkezéseit a MÓD. rendelet hatálybalépését megelőzően beadott, de még el nem bírált kérelmek, valamint a már megvalósult jogellenes közterület-használatok esetében is alkalmazni kell.

(6) A MÓD. rendelet hatálybalépését megelőzően meghozott, érvényes közterület-használati határozatokat, valamint aláírt megállapodásokat az azokban megjelölt közterület-használatra vonatkozó határnapig vagy feltételig érvényesnek kell tekinteni.


INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete szabályozta a fővárosi közterületek használatát és a közterületek rendjét, melyet figyelembe véve Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata is megalkotta saját rendeletét. Az e tárgyban alkotott 37/1995. számú rendeletét a Képviselő-testület évente - előfordult, hogy több alkalommal is - módosította.

Időközben a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület megalkotta Pestszentlőrinc-Pestszenimre Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított 26/2001. (VII. 03.) sz. rendeletét, valamint a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 6/2001. (II. 27.) sz. rendeletet is. A közterületek használatát az elmúlt évi tapasztalatok és a felsorolt rendeletek figyelembevételével kell szabályozni, és új rendeletet szükséges alkotni.

Az önkormányzat tulajdonát képező közterületek a forgalomképtelen törzsvagyon részét alkotják és így a tulajdonnal való rendelkezésre a Képviselő-testület jogosult. E rendelet keretében a tulajdonosi jogokat - a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján - a polgármester gyakorolja.Csatolmányok

Megnevezés méret
ER-26-17melléklet_2017november17től
585.48 KB
ER-25-18melléklet2018szeptember26tól
573.72 KB
ER-29-18melléklet
571.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!