nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-29 - 2019-05-29
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.


Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.

2.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

                        226.456.312 forint bevétellel

                        226.456.312 forint kiadással

Ezen belül működési célú kiadást összesen:                     126.126.537 Ft

a) a személyi juttatásokat                                                  48.664.225 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékokat                                       8.376.982 Ft

c) a dologi kiadásokat                                                        66.627.340 Ft

d) működésre átadott pénzeszközöket                                  2.457.990 Ft


a felhalmozási kiadásokat összesen:                                 101.285.057 Ft

a) beruházási kiadások                                                      99.485.057 Ft

b) felújítási kiadások                                                            1.300.000 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  500.000 Ft


Működési bevételeket:                                                       206.367.172 Ft                    

Rendkívüli önkormányzati támogatás:                                 21.044.422 Ft

összegben állapítja meg.


(2) A Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

                                          50.631.033 Ft bevétellel

                                          50.631.033 Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül

a) A személyi juttatásokat                                                   24.869.830 Ft

b) A munkaadókat terhelő járulékokat                                     4.893.483 Ft

c) A dologi kiadásokat                                                         20.867.720 FtAz önkormányzat bevételei

3.§. 


Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai

4.§.


Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


Tartalék

5.§.


Az Önkormányzat 2018. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0 Ft, a 2018. évre megállapított céltartalék 0Ft.


Többéves kihatással járó feladatok

6.§.


A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.


Létszámkeret

7.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(2)[1]  A Képviselő-testület a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha esetében a létszámkeretet 10 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát (időarányosan két hónapra) 12 főben állapítja meg. A létszám tartalmazza a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések által foglalkoztatottak számot.


Közvetett támogatások

8.§.


A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

9.§.


A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.


(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű

költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület elé terjeszti negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.

(5) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

a) hitelek és kamatainak visszafizetése

b) munkabérek biztosítása

c) szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése

d) intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése

e) egyéb működési kiadások.

(6) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban határozza meg.

(8) Magyargéc Község Polgármesterének a 2018. évi cafetéria juttatás bruttó összege: 200.000 Ft

(9) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2018. évben az önkormányzat működési bevételeként hagyja jóvá.


11. §


Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

 1. melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
 2. melléklet Az Önkormányzat bevételi előirányzata
 3. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként
 4. melléklet Fejlesztési kiadások
 5. melléklet Fejlesztési kiadások és bevételek
 6. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
 7. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
 8. melléklet Önkormányzati Igazgatás kiadása
 9. melléklet A Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha költségvetése
 10. melléklet Az Önkormányzat 2019. és 2020. évre várható bevételi és kiadási előirányzatai
 11. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
 12. melléklet Közvetett támogatások
 13. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek.

12. §


 1. A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.
 2. 2019. évi kiadás előirányzata                                  127.700.000 Ft       
 3. Bevételi főösszeg                                                   127.700.000 Ft
 4. 2020. évi kiadások várható előirányzata                   130.300.000 Ft

Bevételi főösszeg                                             130.300.000 Ft


Záró rendelkezések

13. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét az 5/2018. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. április 29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
126.29 KB
2. melléklet
138.27 KB
3. melléklet
124.43 KB
4. melléklet
97.96 KB
5. melléklet
93.41 KB
6. melléklet
95.36 KB
7. melléklet
88.48 KB
8. melléklet
106.12 KB
9. melléklet
108.81 KB
10. melléklet
304.46 KB
11. melléklet
147.9 KB
12. melléklet
96.27 KB
13. melléklet
72.96 KB
3. melléklet
125.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!