nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2019 (VI.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2019 (VI.3.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(IX.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. (1)   Háziorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén két körzetben folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


2. § A Rendelet 2 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (4) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén Tiszacsege Város Önkormányzata által szervezett 4066 Tiszacsege, Fő u. 42. szám alatti Orvosi ügyelet keretében történik.”


  1. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. § Ez a rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.


Tiszacsege, 2019. június 3.                        Szilágyi Sándor                                                         Dr. Bóné Mónika

                          polgármester                                                                   jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_10_2019
183.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!