nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-16 - 2019-05-16
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában; a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában; valamint a 9. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya – (2) – (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed:

 1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
 2. Képviselő-testület Bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
 3. Jászberény Városi Önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv);
 4. a nem helyi önkormányzati szervek útján végeztetett közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire;
 5. a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre.


(2) A rendelet hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzat esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti.


(3) A rendelet 9. §-ának hatálya nem terjed ki a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletétől elkülönülő, tárgy szerinti önálló önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, különösen: a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, és a lakáscélú támogatásokra.


2. A költségvetés előirányzatai


2. §


(1) A Képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

                                                  5.924.180.535 Ft költségvetési bevétellel

                                                  9.902.019.395 Ft költségvetési kiadással

                                                  3.977.838.860 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.


b) a költségvetési hiányt 383.426.535 Ft működési költségvetési többlettel és 4.361.265.395 Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.


c) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét

                                                  4.010.819.860 Ft finanszírozási bevétellel

                                                       32.981.000 Ft finanszírozási kiadással

                                                  3.977.838.860 Ft finanszírozási többlettel állapítja meg.


(1a)[1] A Képviselő-testület a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2018. évi eredeti bevételi előirányzata                                           9.935.000.395 Ft,

    I. félévi bevételi előirányzat változás                                              +895.989.955 Ft,

                    módosított bevételi előirányzat                              10.830.990.350 Ft


b) 2018. évi eredeti kiadási előirányzata                                             9.935.000.395 Ft,

    I. félévi kiadási előirányzat változás                                                +895.989.955 Ft,

                   módosított kiadási előirányzat:                                 10.830.990.350 Ft.


(1b)[2] A Képviselő-testület a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


          a) 2018. I. félévi bevételi előirányzata                                              10.830.990.350 Ft,

              III. negyedévi bevételi előirányzat változás                                   +   680.972.763 Ft,

                           módosított bevételi előirányzat:                                 11.511.963.113 Ft


          b) 2018. I. félévi kiadási előirányzata                                               10.830.990.350 Ft,

          III. negyedévi kiadási előirányzat változás                                        +   680.972.763 Ft,

                           módosított kiadási előirányzat:                                   11.511.963.113 Ft.


(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. táblázat szerinti részletezésben

                                                  9.935.000.395 Ft-ban határozza meg.


(3) A működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. táblázat részletezi.


(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

 1. 2019. évre                           8.400.000 eFt
 2. 2020. évre                           7.985.000 eFt
 3. 2021. évre                           6.235.000 eFt


bevételi és kiadási főösszeggel a 4. táblázat szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 20. táblázat szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(6) Az Önkormányzat által európai uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 15/a. táblázat tartalmazza.


3. §


A költségvetés évközi folyamatos végrehajtásának biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.


4. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az irányított költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.


(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § alapján a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad.
5. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.


(2) A költségvetési szerv költségvetési maradvány-elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg

 1. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 2. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás intézményi költségvetési maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – a költségvetési szervtől elvonhatja.


(4) A költségvetési szervek a 2018. évi bérmegtakarításukat év közben – a 12. § (12) bekezdésére figyelemmel – szabadon felhasználhatják.


6. §


 (1) A Képviselő-testület az összes kiadáson belül a(z)

 1. személyi juttatásokat                                                   1.356.014.000 Ft
  1. munkaadókat terhelő járulékokat és SZOHO-t                   297.626.000 Ft
 2. dologi kiadásokat                                                         1.577.066.000 Ft
 3. ellátottak pénzbeli juttatásait                                             87.200.000 Ft
 4. egyéb működési célú kiadásokat                                     735.537.395 Ft


összegben állapítja meg.


 (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: PH) és a helyi önkormányzat kivételével – működési költségvetését

1.226.004.000 Ft-ban határozza meg.


 (3) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek működési költségvetését az 5. táblázat alapján hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a PH költségvetését 750.002.000 Ft bevételi-kiadási összegben a 6. táblázat szerinti részletezésben hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését 9.701.382.395 Ft bevételi-kiadási összegben a 7. táblázat szerinti részletezésben hagyja jóvá.


7. §


(1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.


(2) A Képviselő-testület

 1. az általános tartalék összegét           177.000.000 Ft-ban
 2. a céltartalék összegét                    1.125.653.000 Ft-ban


határozza meg.


8. §


A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások összegét 4.545.923.000 Ft-ban határozza meg a 12., a 13. és a 15. táblázat szerinti bontásban.


3. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok


9. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg az államháztartáson kívüli forrás átvételére, és átadására vonatkozó rendelkezéseket.


(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére államháztartáson kívülre céljelleggel támogatást nyújt.


(3) Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök pályázati feltételeinek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, valamint a támogatás odaítéléséről, amennyiben azt helyi önkormányzati rendelet külön nem szabályozza, a Képviselő-testület, vagy – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelet 16. § (4) – (9) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörökben a Bizottság dönt.


(4) Támogatásban részesülhet az,

 1. akinek javára az Önkormányzat költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy
 2. aki az Önkormányzathoz támogatás iránti írásos kérelmet nyújtott be, vagy
 3. aki a Képviselő-testület és Bizottságai által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,

és támogatást kizáró ok nem áll fenn.


(5) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) rendelkezései alapján nyújtható. A támogatások folyósítására a (19) bekezdés figyelembe vételével, legalább a 2. melléklet szerinti támogatási megállapodás szerinti tartalommal készült megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

 1. a támogatás összegét,
 2. a támogatás célját,
 3. a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
 4. az elszámolási kötelezettséget,
 5. a támogató ellenőrzési jogosultságát,
 6. a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget,
 7. a (14) bekezdésben előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
 8. beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
 9. a (19) bekezdésben meghatározott feltételt,
 10. amit jogszabály kötelező elemként előír.


(6) A támogatásban részesülő köteles a támogatás igénylésével egyidejűleg, de legkésőbb a támogatási jogviszony keletkezésének időpontjában az önkormányzati alrendszeren belül az egyéb szervezetekhez benyújtott, és a részére megállapított egyéb támogatásokról, a köztartozásairól – beleértve a helyi adót is – (2/a. melléklet), valamint Knyt. szerinti összeférhetetlenség, vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról is nyilatkozni (2/b. melléklet).


(7) A támogatási megállapodás elkészítéséről a Képviselő-testület által jelen rendelet 12. táblázatában jóváhagyott támogatások esetében a PH Közgazdasági Irodája, a Képviselő-testület által évközben megítélt támogatások és a Bizottságok által jóváhagyott támogatások esetében a PH támogatási cél szerint ágazatilag illetékes irodája gondoskodik.


(8) A támogatással 2019. január 31-ig kell elszámolni. A támogatott indoklással ellátott írásbeli kérelmére a polgármester – megalapozott indokolás esetén – az elszámolási határidőt, valamint a felhasználási időt egy alkalommal, maximum 5 hónappal, 2019. június 30. napjáig határozattal meghosszabbíthatja


(9) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH támogatási cél szerint ágazatilag illetékes irodája gondoskodik, függetlenül a támogatási megállapodást készítő irodától. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel, az elszámolási kötelezettségnek teljes körűen eleget tettek-e. Önerő biztosítási kötelezettség támogató általi előírása esetén az ellenőrzés kiterjed a támogatott által biztosított önerő ellenőrzésére is.


(10) A PH ágazatilag illetékes irodája az elszámolásokról a tárgyévet követően – az 1. mellékletben megállapított tartalommal – összesítést készít, amit az elszámolási határidőt követő 30 napon belül a PH Közgazdasági Irodája és a belső ellenőr részére átad.


(11) A jóváhagyott támogatások folyamatos és végleges felhasználását a PH belső ellenőre célvizsgálat keretében ellenőrzi.


(12) A támogatott a nyújtott támogatást a támogatási cél szerint használhatja fel. Amennyiben a felhasználás nem célirányosan történik, a támogatás célellenesen felhasznált részét köteles az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni.


(13) Ugyanazon támogatott részére több támogatási célra nyújtott támogatás esetén a támogatási célok közötti átcsoportosítást a támogatott indoklással ellátott írásbeli kérelmére a döntéshozó szerv megalapozott indokolás mellett engedélyezheti. A támogatási célok közötti átcsoportosítás legkésőbb az elszámolással egyidejűleg kérhető.


(14) A támogatott köteles a támogatás teljes összegével – önerő biztosítási kötelezettség támogató általi előírása esetén az önerő összegével is – elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

a)   A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót;

b)   A támogatási elszámoló lapot (2/c. melléklet);

c)   A támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait. Az eredeti számlán – a másolást megelőzően – fel kell tüntetni bélyegzővel, vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Jászberény Városi Önkormányzat ................ sz. döntése alapján …….….. Ft összegben.”;

d)   A támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések szabályszerűen hitelesített másolatát;

e)   A kifizetésekről szóló bankkivonatok és/vagy kiadási pénztárbizonylatok szabályszerűen hitelesített másolatát.


(15) Az elszámolási kötelezettséget határidőben nem, vagy nem teljes körűen teljesítő támogatott elszámolásra, vagy elszámolási hiánypótlásra való felhívásáról a (9) bekezdés szerinti iroda gondoskodik, – az Önkormányzat 100% tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – részére újabb támogatás csak a teljes körű elszámolást követően nyújtható.


(16) Az elszámolási kötelezettséget nem teljes támogatási összegre és önerő biztosítási kötelezettség esetén nem az előírt önerő mértékére kiterjedően, vagy nem a vonatkozó jogszabályok és a támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően teljesítő támogatott részére egy alkalommal a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 15 napos hiánypótlás biztosítható.


 (17) Amennyiben a támogatott elszámolása alapján a támogatás célszerinti felhasználása nem, vagy nem teljes körűen állapítható meg – ideértve az önerő biztosítási kötelezettség teljesítését is –, a támogatott köteles a támogatási célnak nem megfelelően felhasznált támogatási összeget az Önkormányzat részére visszafizetni.


(18) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen szakasz rendelkezései alapján nyújtott államháztartáson kívüli forrás célellenes felhasználása, valamint az elszámolási kötelezettség megsértése esetén intézkedjen a támogatás visszafizetése érdekében.


(19) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen szakaszban meghatározott támogatások esetében az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének ismeretében a támogatásokat felülvizsgálja, és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a támogatások folyósítását felfüggessze.


 (20) Jelen szakaszban foglaltakat az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó más önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell alkalmazni.


10. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

 1. 1.000 eFt-ig – az alapítványi forrás átvételének kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
 2. 1.000 eFt-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal

dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
 2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
 3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
 4. az átvevő aláírását.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, mint kötelezettségeket.


(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.


4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


11. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezésére, valamint államilag garantált értékpapír vásárlására.


(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrásfelhasználást jelen rendelet 15. § (2) bekezdés, valamint a 18. táblázat I. címszó a-b) és g) pontjában meghatározott előirányzatokra, és értékhatárban határozza meg.


(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott forrásfelhasználásról a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.


12. §


(1) Az éves költségvetést

 1. az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával


kell végrehajtani.


(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek – az 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjában szereplők kivételével – az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.


(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.


(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.


(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.


(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.


(8) A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.


(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a PH belső ellenőre ellenőrizi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.


(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.


(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.


(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére – a tárgyév során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.


(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.


(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.


(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.


(16) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.


(17) A Képviselő-testület június 30-i, szeptember 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét, mely tartalmazza a polgármesteri és bizottsági hatáskörbe átruházott döntéseket is.


(18) A költségvetési szerv az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján a bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatait saját hatáskörében módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. Az előirányzat-átcsoportosítás során az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.


(19) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét:
  1. Az Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei-kiadásai: 2. táblázat
  2. Az előirányzat felhasználási ütemterv: 21. táblázat
 2. A 2018. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 22. táblázat
 3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése: 20. táblázat
 4. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban: 4. táblázat.


(20) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni

 1. a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, és
 2. a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.


(21) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.


(22) A Képviselő-testület a 12. táblázatban szereplő lakossági és közösségi szolgáltatásokat támogatja.


(23) Az költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat a beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a szakmai teljesítésigazolással ellátva a PH Közgazdasági Irodáján leadni.


(24) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a PH házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.


(25) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére kötelezettséget – az Ávr. 53. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével – kizárólag írásban, az Önkormányzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult vezetőjének ellenjegyzését követően vállalhat.


13. §


(1) A költségvetési szerv köteles a PH Közgazdasági Irodáját értesíteni, amennyiben a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány mértéke két egymást követő hónapban eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 5%-át vagy a 30 millió Ft-ot, és a 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Ebben az esetben a Képviselő-testület az Áht. 71. §-ában kapott felhatalmazása alapján a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízatására, jogaira, feladataira az érintett költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeire, az önkormányzati biztos díjazására, az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadásra, az önkormányzati biztos megbízatásának megszüntetésére az Áht. és az Ávr. rendelkezései az irányadók.


(3) Az a költségvetési szerv, amelyhez önkormányzati biztost jelöltek ki, az e rendelet 3. mellékletben meghatározott módon köteles adatot szolgáltatni a Képviselő-testület felé az általa elismert tartozásállományról.


14. §


(1) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító – az intézményi adatközlések alapján igényelt – állami támogatás összegét intézményenkénti bontásban az 5/a. táblázat tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami támogatás elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.


(3) Az állami támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.


15. §


(1) Az általános tartalék felhasználása – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Képviselő-testület hatásköre.


 (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – az általános és a céltartalékra vonatkozóan is – esetenként 10.000 eFt értékhatárig – 1.000 eFt érték felett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előzetes véleményének kikérésével – a Polgármester részére a költségvetési rendelet módosítása nélkül engedélyez, melyről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, amely módosítja költségvetési rendeletét.


5. Tartalékok


16. §


A Képviselő-testület a céltartalék felhasználására következő felhatalmazásokat adja.


(1) A polgármester jogosult a 18. táblázat I. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(2) A 18. táblázat I. címszó c) pontjában szereplő alap kiadásáról a polgármester a jegyző írásbeli kérelmének ismeretében, a tényleges jogosulti létszám alapján dönt.


(3) A 18. táblázat I. címszó d) – f) pontjaiban szereplő alap felhasználásáról a Polgármester a költségvetési szervek vezetői és a jegyző írásbeli kérelmének ismeretében dönt.


(4) A Humán Erőforrás Bizottság jogosult a 18. táblázat II. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(5) A Városfejlesztési Bizottság jogosult a 18. táblázat III. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(6) A Városüzemeltetési Bizottság jogosult a 18. táblázat IV. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(7) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jogosult a 18. táblázat V. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(8) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jogosult a 18. táblázat VI. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


(9) Az Ügy- és Közrendi Bizottság jogosult a 18. táblázat VII. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.


6. Finanszírozás


17. §


(1) A költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül a költségvetési szervek kötelesek elkészíteni elemi költségvetésüket, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek és annak egy példányát megküldik a PH Közgazdasági Irodájának.


(2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a PH Közgazdasági Irodájára a tárgyhót megelőző hó 20-ig kell eljuttatni, első esetben február 20-áig.


(3) A likviditási tervvel összhangban a költségvetési szervek kötelesek a PH Közgazdasági Irodáját írásban tájékoztatni a kiegyenlíteni kívánt számlák összegéről és jogcíméről.


7. Információ-szolgáltatás


18. §


A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2018. február 5. napjában határozza meg.


19. §


(1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatóak.


(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.


20. §


Az Önkormányzat a vagyontárgyak elidegenítéséből, vagy hasznosításából származó fizetési eszközt csak pénzben vagy a döntésre jogosult jóváhagyásával csereingatlanban fogadhat el.


21. §


A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az Önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.


22. §


A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 389,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 90 főben hagyja jóvá a 8. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


23. §


(1) A Képviselő-testület a PH-ban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése alapján az illetményalapot 2018. évben 47.800.- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az éves cafetéria-juttatás összegét 2018. évben – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltakra – bruttó 200.000.- Ft összegben állapítja meg.


(3) A (2) bekezdés rendelkezését a polgármesterre és a főállású alpolgármesterre is alkalmazni kell.


(4) A cafetéria-juttatás felhasználására, elszámolására – a polgármester és a főállású alpolgármester esetében is – a PH Cafeteria szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.


24. §


(1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív céljellegű működési, fejlesztési támogatásokat, pénzeszközöket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kell közzétenni.


(2) A költségvetési szerv vezetője a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az Infotv-ben meghatározott értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések 1 eredeti példányát köteles a PH Közgazdasági Irodájának a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megküldeni. A PH szakmailag illetékes irodája a jelentett adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.


(3) A költségvetési szerv vezetője köteles az írásban vállalt kötelezettségek alapdokumentumai – szerződés, megállapodás, megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés (szerződés) aláírt dokumentuma, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, vagy az Önkormányzatot terhelő szállítói tartozások terhére kért árbevétel engedményezésről (harmadik fél javára történő engedményezés) szóló okirat, egyéb – 1 eredeti példányát eljuttatni a PH Közgazdasági Irodája részére az alapdokumentum aláírását követően haladéktalanul, előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele céljából.


25. §


(1) A 21. táblázat szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.


(2) A költségvetési szerv vezetője az Áht. 78. § (2) bekezdés szerinti likviditási tervet készít, és havonta felülvizsgálja.8. Készpénzben történő kifizetések


26. §


(1) Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

 1. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 2. ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 3. ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 4. személyi juttatás körében

da) fizetési előleg felvétele,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

 1. készpénzelőleg felvétele,
 2. természetes személy részére pénzbeli kártalanítás, vagy kártérítés fizetése,
 3. természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,
 4. alkalmazottak belföldi kiküldetése,
 5. üzemanyag elszámolás rendezése,
 6. jogcímtől függetlenül bruttó 100.000.- Ft összegig terjedő kifizetés.


(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe kell venni.


9. Leltározási rendelkezések


27. §


(1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához szükséges leltározást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben foglalt rendelkezések figyelembe vételével.


(2) Amennyiben a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése az önkormányzati költségvetési szervnél biztosított és ellenőrzött, akkor a leltározást az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, és a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál minden költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozóan egyeztetéssel kell elvégezni.


10. Záró rendelkezések


28. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


29. §


A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1-jétől a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.


30. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. táblázatban – 2018. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások, és megállapodás módosítások megkötésére és az Önkormányzat képviseletében történő aláírására.
[1]

A rendelet szövegét (1a) bekezdéssel a 21/2018. (IX. 13.) Ör. egészítette ki. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[2]

A rendelet szövegét (1b) bekezdéssel a 26/2018. (XI. 15.) Ör. egészítette ki. Hatályos: 2018. november 16-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_táblázat_Címrend 2018. évi költségvetéshez
40 KB
2_táblázat_Bevételek-kiadások 2018.
67 KB
3_táblázat_Működési-felhalmozási mérleg 2017-2018.
36 KB
4_táblázat_Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021
41.5 KB
5_táblázat_Intézmény összesen 2018.
60.5 KB
5_a_táblázat_intézményi bevételek kiadások 2017-2018
38 KB
5_b_táblázat_CímszI.1 ESZI 2018
41.5 KB
5_c_táblázat_CímszI.2. Városi Óvodai Intézmény 2018
41 KB
5_d_táblázat_CímszI.3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018
44.5 KB
5_e_táblázat_CímszI.4. Jász Múzeum 2018
41.5 KB
5_f_táblázat_CímszI.5. Csgyk 2018
41.5 KB
6_táblázat_Polgármesteri Hivatal 2018.év
44 KB
7_táblázat_Helyi önkormányzat bevételei-kiadásai 2018.
56.5 KB
7_a_táblázat_Városüzemeltetés 2018.
19.42 KB
8_táblázat_Intézmények 2018. évi létszámadata
41 KB
9_táblázat_normatíva 2017-2018
40.5 KB
10_táblázat_átvett pénzeszközök 2017-2018
48 KB
11_táblázat_2018.évi kölcsönök visszatérülése
39 KB
12_táblázat_Átadott pe. 2017-2018.
51.5 KB
13_táblázat_2018.évi kölcsön kiadások
38.5 KB
14_táblázat_Szociálpolitika kiadások 2018
43 KB
15_táblázat_Fejlesztés 2018-1
21.91 KB
15_a_táblázat_EU-s projektek_2018
91 KB
16_táblázat_Hitelből megvalósítható feladatok 2018
41.5 KB
17_táblázat_Pályázatok támogatásai
13.98 KB
18_táblázat_Céltartalék 2017-2018
55.5 KB
18_a_táblázat_Városi alapok 2018
37 KB
19_táblázat_Adósságot keletkeztető ügyletek 2018.
29 KB
20_táblázat_Többéves kötelezettségek 2018.
42 KB
21_táblázat_elői. ütemterv_2018.
39 KB
22_táblázat_Közvetett támogatások_2018
49.5 KB
1_melléklet_céljellegű támogatások_2018
44 KB
2_melléklet_Támogatási megállapodás_2018
46.5 KB
2_a_melléklet_Nyilatkozat _ 2018
28 KB
2_b_melléklet_Nyilatkozat_átláthatóság _2018
26.69 KB
2_c_melléklet_Elszámoló lap_2018
84.81 KB
3_melléklet_Adatszolgáltatás tartozásállományról_2018
42.5 KB
4_melléklet_Költs.vet.érintő test.DÖNTÉSEK 2018
37.5 KB
5_melléklet_Költségvetést érintő rendeletek 2018
37 KB
6_melléklet_Adatlap 2018
47.5 KB
7_melléklet_HIPA felajánlások 2018
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!