nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015 (XII.3.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-30 - 2020-07-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015 (XII.3.) Ör. számú rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. rész

Általános szabályok

1. §

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Ebes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociális rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, az ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2.§

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről külön megállapodást kell kötni.3.§

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében az Általános Támogatási Alap és Civil Támogatási Alap elnevezéssel meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített támogatottak részére céljelleggel támogatást nyújthat. A támogatás nyújtása kérelemre történik, melyet írásban kell benyújtani az Ebesi Polgármesteri Hivatalhoz (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).


(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

Az (1) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem a cél szerinti felhasználás esetén a következményt.


(4) A támogatás kifizetése történhet:

a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában,

b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.


(5) Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal ellenőrzését és a szakmai megfelelőség igazolását követően a képviselő-testület hagyja jóvá.


(6) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről készült, a rendelet 1. számú melléklet szerinti „ történik.


(7) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása, valamint a határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben haladéktalanul, de legkésőbb a visszafizetésre okot adó körülmény felmerülésétől számított 30 napon belül visszafizetni.


(8) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


II. rész

A civil szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések


Értelmező rendelkezések

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. a civil szervezet működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek

aa) üzemanyagköltségek,

ab) formaruha, sportruházat, cipő, sportszerek,

ac) nyomtatvány, irodaszer,

b) posta, kommunikációs költségek: internet és közbiztonság érdekében használt telefonok,

c) plakátok, szórólapok előállításának költségei, hirdetési díj,

d) helyiségek bérleti díja, lízing díj,

e) bankköltség, biztosítás.

f) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

g) szövetségi tagdíj, nevezési díj, játékvezetői díj, belépőjegyek,

h) játékengedély, igazolás, sportorvosi vizsgálati díjak,

i) kis értékű eszközök vásárlása,

j) a civil szervezet működésével összefüggő egyéb szolgáltatás költsége.


2. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint alapítvány.


3. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.


4. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, polgármester jelölése.


5. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind formailag, mind tartamilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítését igazoló nyilatkozatával ellátott számla.


Támogatási célok

5. §

(1) Az Önkormányzat által támogatható célok:

a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) egészséges életmódra nevelés,

c) kulturális tevékenység,

d.) művelődési, művészeti tevékenység elősegítése,

d) közbiztonság,

e) sport.


(2) Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.A pályázati kiírás

6. §

(1) A Képviselő-testület a civil szervezetek részére készült pályázati kiírást legkésőbb minden év február 15. napjáig közzéteszi az önkormányzat hivatalos hirdető tábláján, továbbá a www.ebes.hu honlapon, valamint a február hónapban megjelenő Ebesi Hírlap újságban


(2) Pályázatok benyújtására az első félévre vonatkozóan március 15. napjáig, míg a második félévre vonatkozóan június 15. napjáig van lehetőség.


A pályázat kötelező tartalmi elemei

7. §

A benyújtott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy milyen esemény(ek)hez kéri a civil szervezet a támogatást, a rendezvény(ek) tervezett programját, továbbá a rendezvény(ek) pénzügyi tervét, ezen belül az igényelt támogatás összegét.


A pályázatokról való döntés

8. §

(1) A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt a március és június hónapi – az éves munkaterv szerinti - képviselő-testületi ülésén.


(2) [1]A beérkezett pályázatokat a képviselő-testületi döntés előtt– pénzügyi szempontból – a Pénzügyi Bizottság véleményezi.


A pályázatok elbírálásának szempontrendszere

9. §

(1) A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) a civil szervezet a település rendezvényein milyen formában vesz részt,

b) a valóságos működés bemutatása, alátámasztása, az elért eredmények,

c) a civil szervezet taglétszáma, a taglétszámon belül az ebesi lakosok aránya,

d) a tervezett rendezvények száma, programja, résztvevők száma,

e) programszervezés esetén rendelkezik-e önerővel, egyéb szponzori támogatással a szervezet,

f) a támogatási cél hogyan illeszkedik az önkormányzat feladatellátásához.


(2) [2]A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a szervezet létesítő okiratának másolata,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,

c) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,

d) Amennyiben a szervezet nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi állami adóhatósági igazolás,

e) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,

ea) működési támogatásra irányuló támogatási kérelem esetén szakmai program és pénzügyi terv a támogatási időszakban megvalósítani kívánt tevékenységére vonatkozóan.

f) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása.(3) [3]A (2) bekezdés a), c), f) pontjaiban meghatározott dokumentumokat évente egyszer kell benyújtani. Amennyiben a civil szervezet az adott évben kétszer kíván pályázni, abban az esetben a hivatkozott dokumentumokat az első félévre vonatkozó pályázathoz kell csatolni.


A pályázatok benyújtása

10. §

(1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a képviselő-testülethez címezve kell benyújtani az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig személyesen, vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.


Hiánypótlás

11. §

Ha a képviselő-testület támogatásban részesíti a civil szervezetet, de emellett egyúttal megállapítja, hogy a beadott pályázat nem tartalmaz valamennyi a rendeletben előírt tartalmi és formai követelményt, akkor a támogatás csak abban az esetben biztosítható, ha a civil szervezet a képviselő-testület által meghatározott hiánypótlásnak határidőig eleget tesz.


A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása speciális szabályai

12. §

(1) A támogatott civil szervezet az elnyert támogatási összeggel a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, valamint a megvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.


(2) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 1. melléklet szerinti adattartalommal. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……Ft Ebes Községi Önkormányzattal kötött szerződés terhére elszámolva,” majd el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni és a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.


(3) [4]A szakmai beszámolót minimálisan a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.


Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


13. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 27/2014. (XII. 22.) Ör. számú, valamint a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 1/2014. (I. 31) Ör. számú rendelete.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                 Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.30.-tól

[2]

A rendelet szövegét a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.30.-tól

[3]

A rendelet szövegét a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.30.-tól

[4]

A rendelet szövegét a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2020.01.30.-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 36/2015. (XII. 03.) Ör. számú rendelethez
13.61 KB
2. melléklet a 36/2015. (XII. 03.) Ör. számú rendelethez
16.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!