nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-24 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §. A rendelet 1. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


1. §.


(5) A képviselőtestület hivatalának a neve és címe:


Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15. (a továbbiakban: közös hivatal)


2. §. A rendelet 1. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


1. §.


(6) A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő, a polgármesterből és 4 képviselőből áll.


3. §. A rendelet 6. §. (8) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


6. §.


(8) Az önkormányzat önként vállalt feladatai különösen:

a) szociális ellátás területén: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj;


4. §. A rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


7. §.


(1) Az alakuló ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott időpontra a megválasztott polgármester hívja össze.


5. §. A rendelet 20. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben az alábbi (3a), (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:


20. §.


(3) A képviselőtestület tagja a vele kapcsolatos személyes érintettséget legkésőbb a napirendi pont tanácskozása során a vita megnyitásáig köteles bejelenteni, ügyrendi javaslat formájában.

(3a) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására – annak ismerté válását követően azonnal - a képviselőtestület vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3b) A Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását bizonyítékai előterjesztését.

(3c) A Bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a képviselőtestület soron következő ülésén előterjeszti.

Ha a képviselő személyes érintettségének bejelentését elmulasztotta, tiszteletdíját egy hónapig 50 %-kal csökkentett mértékben kell folyósítani.


6. §. A rendelet 25. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:


25. §.


(5) A normatív határozatok közzététele az önkormányzat rendeleteivel azonos módon történik.


7. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §. (7) bekezdése, 8. §. (6) bekezdés b) pontja, 24. §. (12) és 28. §. (3) bekezdése.Csertő, 2020. március hó 11. nap


                             

               Fleckistánné Csöme Edit                                       Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
14.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!