nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-02-28
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35§-ában, 88. § (4) bekezdés a), b) c.) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagjaként és azzal együttműködve hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn, és a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, egyes hulladékfajták szelektíven történő begyűjtéséről, az így összegyűjtött hulladék kezeléséről, engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról, és ezeknek a tevékenységeknek az ellátásáról kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A rendelet területi hatálya kiterjed minden ingatlanhasználóra Dudar belterületén és lakott külterületén.

(4) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlanon keletkező vagy ott bármilyen okból elhelyezett, átvett, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra (a továbbiakban: hulladék) terjed ki.


2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai


2.§ (1) A közszolgáltatás tartalma a hulladék ingatlanhasználóktól, illetve közterületről történő folyamatos és teljes körű gyűjtése, szállítása, kezelése, valamint a begyűjtött hulladéknak a közszolgáltatás ellátására a Társulással kötött szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási létesítmény részére történő átadása.

(2) A közszolgáltató közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztására és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a Társulás jogosult.

(3) A közszolgáltatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert és a Társulással szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(4) Dudar közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert és a Társulással 2014. július 01 napjától 2 évre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft székhelye: 9024. Győr Orona u. 10. Cg.08-09-024637hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyének száma:14/10255-17/2013., 14/10255-27/2013 OHÜ által kiállított minősítő okiratának száma:A232/2014) internetes honlapcíme: www.gyhg.hu (a továbbiakban: közszolgáltató) végezhet.

(5) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátáshoz kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény: a Társulás tulajdonában áló Győr Regionális Hulladéklerakó. 9028 Győr Külső Fehérvári út 1.

(6) A közszolgáltatási terület határa Dudar község közigazgatási területe.


3. Hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásában alvállalkozó aránya


3.§ Alvállalkozók részvételi aránya a közszolgáltatásban: 19%


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeit jelen rendelet határozza meg.

(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont), a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni, és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni.

(5) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt - írásban értesíteni köteles.

5.§ (1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó adatlapon az alábbiakat kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) az ingatlanhasználó személyi adatait,

c) az ingatlan címét, helyrajzi számát,

d) az ingatlanhasználó levelezési címét,

e) a ingatlanon élők számát,

f) a ingatlanhasználó által igénybevett gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,és

i) a közszolgáltatásra irányadó jogszabályok meghatározását.

(2) A közszolgáltató írásbeli megkeresésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat úgy, mint a név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, a jegyző a közszolgáltató kérelmére térítésmentesen igazolja.

(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli. Az új ingatlanhasználó bejelentkezéséig a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi ingatlanhasználót terheli.6. § (1) A közszolgáltató a 12. § rendelkezései szerint biztosítja a hulladék gyűjtéséhez és elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:

a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

d) 60 liter hulladék elhelyezésére alkalmas műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsák,

e) 120 liter hulladék elhelyezésére alkalmas műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsák,

f) 3, 6, 7, 10, 11, 24 vagy 30 m3-es nyitott konténer),

g) 4 vagy 5 m3-es zárt konténer) vagy

h) tömörítős konténer tömörítő fejjel.

(2) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó és lakóközössége részére haszonkölcsön-szerződés alapján biztosítja a gyűjtőedényt. Más ingatlanhasználó részére a gyűjtőedény biztosítása külön szerződés alapján történik.

(3) A közszolgáltató kizárólag az általa biztosított gyűjtőedényből szállítja el a hulladékot, a gyűjtőedény cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsákot ügyfélszolgálatán keresztül biztosíthatja a 2. mellékletben meghatározott terület ingatlanhasználója részére.

(4) A közszolgáltató az általa jelen rendelet hatályba lépése előtt eladott műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtési lehetőséget indokolt esetben biztosítja az ingatlanhasználó részére.


7. § (1) A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedény ürítését megtagadni, ha abban nem a gyűjtőedény fajtájának, méretének, a járatnapnak vagy a szerződésnek megfelelő hulladékot helyezett el az ingatlanhasználó. Az ürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével írásbeli értesítéssel tájékoztatja az ingatlanhasználót.

(2) A közszolgáltató a 3. §-ban meghatározott területen az ingatlanhasználó által kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben lévő települési hulladékot az előre közölt járatnapon elszállítja.

(3) A közszolgáltató gondoskodik az elszállított hulladék további kezeléséről.


8. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.

(2) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.

(3) A közszolgáltató jogosult

a) az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre  vonatkozó, valamint

b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére  vonatkozó

adatokat az ingatlanhasználótól bekérni és kezelni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


5. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei


9. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez a közszolgáltatótól a hulladékgyűjtő edényt átveszi és az ingatlanán keletkező települési hulladékot a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.

10. § (1) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(2) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.

(3) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba foglalt szerződés hiányában a szerződés a 8. § rendelkezései szerint ráutaló magatartással jön létre.


11. § (1) Az ingatlanhasználó az ürítésre szánt gyűjtőedényt - a járatnapon, a közterületen a járat útvonala mellett - a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy helyezi el, hogy azt a közszolgáltató kiüríthesse. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes hulladék, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint építési-bontási hulladék ne kerülhessen.

(3) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


12. § (1) A közszolgáltatásba tartozó hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt választ, hogy abban a közszolgáltató által közzétett, vagy szerződésben közölt járatnapok között keletkező települési hulladék elférjen.

(2) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénnyel nem, vagy nem megfelelő mértekben vagy mennyiségben rendelkezik, a nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény iránti igényét a közszolgáltatónak bejelenti. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsát.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező települési hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be, és ebből adódóan vagy egyéb okból a kirakott hulladék mennyisége meghaladja az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után - jogosult az ingatlanra nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt kihelyezni.

(4) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű települési hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedényzet teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, illetve a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen.


6. A közszolgáltatás rendszere


13. § (1) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen lévő, háromlakásos vagy annál kevesebb lakásból álló ingatlan természetes személy ingatlanhasználója részére lakásonként haszonkölcsön-szerződés alapján az alábbi, szállítóeszközéhez rendszeresített, elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja:

a) egy 120 literes, barna fedelű edényzetet a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére és

b) egy 120 literes, szürke fedelű edényzetet a maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék gyűjtésére.

(2) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen lévő, négylakásos vagy annál több lakásból álló ingatlan ingatlanhasználója részére, a hulladékok vegyesen történő gyűjtéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes szabványos, elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényzetet biztosít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 5. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényzetet is választhatja.

(4) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a vegyesen gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló hulladékai tekintetében - a hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez külön szerződés alapján szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetet biztosít.

(5) A közszolgáltató rendelet 2. mellékletében lehatárolt közszolgáltatási területen a közszolgáltatást a (1)-(3) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényzet helyett az általa megjelölt, műanyag hulladékgyűjtő zsák kibocsátásával is biztosíthatja.

(6) A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó részére igény esetén biztosíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségét.


14. § A közszolgáltató

a) a vegyesen gyűjtött települési hulladék nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább két alkalommal, egyéb lakóterületen hetente egy alkalommal,

b) a biológiailag lebomló hulladék hetente egy alkalommal, valamint

c) a maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék kéthetente egy alkalommal

történő elszállítását biztosítja.


15. § A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló és a vegyesen gyűjtött települési hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet mosását évente négy alkalommal biztosítja.


16. § Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a barna tetejű, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére használt edényzetbe maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék, a szürke tetejű, maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék gyűjtésére használt hulladékgyűjtő edényzetbe biológiailag lebomló hulladék ne kerüljön.


17. § Az ingatlanhasználó elsődlegesen az elkülönített hulladékgyűjtési rendszereket veszi igénybe.


7. Hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar


18. § (1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a település közterületén lévő hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2) A hulladékgyűjtő szigeten  - 3. sz. melléklet szerinti hulladékgyűjtő szigeteken - elkülönítve helyezhető el a műanyag, papír, üveg és fém - elsősorban csomagolási - hulladék az egyes edényzeteken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeten lévő edényzeteket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényzeteken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.


19. § (1) A közszolgáltató az általa üzemeltetett 3. sz. melléklet szerinti hulladékgyűjtő udvarban, különösen a lomtalanítási lehetőség biztosítására - nyitvatartási időben, egész évben - egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását lakcím kártyával igazolja, továbbá igazolja azt is, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

(2) A hulladékgyűjtő udvart a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.


20. § (1) A hulladékgyűjtő udvarban mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék.

(2) A hulladékgyűjtő udvarban építési-bontási hulladék ingatlanonként havonta 1 m3 mennyiségben, a gumiabroncs hulladék havonta 200 kg mennyiségben, a használt étolaj és zsír hulladék havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.

(3) A hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el

a) az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben,

b) a fáradtolaj hulladék havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben.


21. § A közszolgáltató a közszolgáltatás részeként alkalmanként, házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget is biztosít a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére.8. Közszolgáltatási díj


22. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett beépített ingatlan használója a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet.

(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni azzal, hogy a 2. mellékletben lehatárolt területen üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó esetében a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A 2. mellékletben lehatárolt területen üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó esetében a (3) bekezdéstől eltérően az éves rendelkezésre állási díj 50%-a fizetendő azzal, hogy az ingatlanhasználó ezt a díjat az április 1. és szeptember 30. közötti időszakban fizeti meg.

(5) Az ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó és lakóközössége a részére biztosított, elektronikus jeladóval ellátott hulladékgyűjtő edény tényleges ürítési adatai, míg a nem természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő járat sűrűsége által meghatározott mértékben – átalányként -, illetve külön értesítésre történő hulladékelszállítás esetén a tényleges elszállítás alapján fizeti meg.23. § Amennyiben az ingatlan beépítetlen, az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjat nem kell fizetnie.


24. § (1) Amennyiben a beépített ingatlan legalább négy egymást követő hónapig lakatlan, azt egyáltalán nem használják és a népesség-nyilvántartás adatai szerint ott lakóhellyel és tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik, az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A lakatlanság tényét az ingatlanhasználó írásban jelenti be, és hitelt érdemlően bizonyítja a közszolgáltatónak. Ha a bemutatott bizonyítékok (különösen közüzemi számlák, okiratok, a helyi jegyző igazolása) alapján a közszolgáltató meggyőződött arról, hogy az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, a bejelentést követő számlázási időszak első napjától az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.

(3) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.


25. § (1) Több ingatlant kiszolgáló gyűjtőedény közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője, társasház esetén a társasházi tulajdonostársak közössége téríti meg.

(2) Igény esetén a közszolgáltató egyedi számlát bocsát ki a társasház képviseletére jogosultnak az ingatlanhasználók közötti díj felosztására vonatkozó nyilatkozata és az egyedi számlák kiállításához szükséges – 7. § (3) bekezdésében meghatározott - adatszolgáltatása alapján. Amennyiben az erre vonatkozó igényt november 30-ig hiánytalanul megteszi a képviseletre jogosult, a felosztott számlázás a következő év első napjától valósul meg. Az egyedi számla ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.

(3) A társasházi kiszámlázási arányszámok változását a képviseletre jogosult a számlázást megelőző hónap első napjáig jelentheti be.


26. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag számlázza az ingatlanhasználó részére. A közszolgáltatás díja havi rendszerességgel fizetendő. A közszolgáltató a számlázási gyakoriságtól a ritkább számlázás irányába eltérhet.

(2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére az (1) bekezdésben meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 8 napon belül fizeti meg. A közszolgáltató a hosszabb fizetési határidő irányába eltérhet. 


27. § (1) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában jelenti be a változás bekövetkezését követő 15 napon belül. Ekkor a közszolgáltató az ingatlanhasználó változását a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.

(2) A változás bejelentésének - 7. § (3) bekezdésében meghatározott - minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A közszolgáltató mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik. 

(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon - különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdon esetén bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával - bizonyítandó.


28. § Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, akkor a közszolgáltatási díj fizetésére a hulladékról szóló törvényben meghatározott felelősségi szabályok vonatkoznak.


29. § Esetleges kedvezmények – Feltétel a jelenleg hatályos 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján, hogy a felmerülő költségeket az önkormányzat köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Szükséges továbbá, hogy az önkormányzat a kedvezménnyel érintett ingatlanhasználókról a számlázást megelőzően legalább 15 nappal az azonosításukhoz szükséges adatokat megadja.


9. Záró rendelkezések


30. § (1 Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Község Önkormányzata 10/2011 (XII.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet.Tóthh Edina Kitti  sk.                                                                           Szafner József sk.

polgármester                                                                                                jegyző

A rendelet kihírdetve:

Dudar, 2014. december 11.                                      Szafner József sk.

                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
339.63 KB
2. számú melléklet
300.58 KB
3. számú melléklet
7.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!