nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2018-03-31
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése  és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. § (1) A  helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I 9. pontjában szabályozott települési önkapcsolódó támogatása jogcím  értelmében  a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Kulcs Községi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy Kulcs településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Kulcs közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. § (1)[1] Az önkormányzat a rendelkezésre  álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A támogatás megállapításakor  előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési  támogatásra, ezen belül lakhatási támogatásra jogosult, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

  (3)[2] A 2 § (2) bekezdésében foglaltakon túl, támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 375 %-át nem haladja meg,

 b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


(5) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést     végzett;

b) akinek ingatlana annak fűtésrendszer-kialakítása miatt tűzifával egyáltalán nem fűthető.


4. § Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet benyújtásával, kérelemre indul.


(2) A kérelmeket 2018. január 15. napjáig folyamatosan lehet Kulcs Községi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalához benyújtani.


   (3) A kérelmek elbírálása Kulcs Községi Önkormányzat Polgármesterének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb  a kérelem benyújtásától számított  15 napon belül dönt.


(4) A tűzifa átvételét a jogosulta 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


6. § A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított  saját forrás és szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.


Kulcs, 2017. október 26.  Jobb Gyula s. k.                                                                            Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                       jegyző                                                                                                                                                                                                                              

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. október 12. napjától 2017. október 24.    

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2017. október 26.
A rendeletet kihirdettem 2017. október 26 napján.


Dr. Árva Helga s. k.

jegyző[1]

Módosította a 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

[2]

Módosította a 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.89 KB
2. melléklet
20.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!