nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-27 - 2019-12-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében meghatározott


állami főépítészi, népegészségügyi és ingatlanügyi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, közlekedési, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

közlekedési, népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,


véleményének kikérésével, valamint Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII.3.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A HÉSZ 34.§ (5) bekezdésében a „Gksz-1 és Gksz-2 építési” szövegrész helyébe a „Gksz-1, Gksz-2 és Gksz-5 építési” szöveg lép.


2.§


A HÉSZ 12.§-a kiegészül az következő (2) bekezdéssel:

„(2) A hidrogeológiai védőidom területére eső területen a beépítés során szükséges gondoskodni a területek csapadékvíz elvezetéséről vagy ártalommentes elhelyezéséről.”


3.§


A HÉSZ 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4.§


A HÉSZ 2. mellékletét képező „SZ-1” jelű „Szabályozási terv – külterület” elnevezésű tervlapja jelen rendelet 2. mellékletét képező „Tm-1SZ” jelű „Szabályozási tervlap – 1. módosítási pont” elnevezésű tervlapon „érvényes szabályozási terv határa”-val jelölt terület tekintetében a „Tm-1SZ” jelű tervlapon ábrázolt részletekre módosul.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
651.51 KB
indoklás
12.21 KB
1. számú melléklet
17.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!