nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ában meghatározott adótárgyakra terjed ki.


2. § Az adó alanya a Htv. 3. §-ában meghatározott adóalany.


3. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.


4. § Az adó mértéke a 3. §-ban meghatározott adóalap után:

a)1000 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén: 1.100,- Ft/m²

b) 500 m²-t meghaladó, de 1000 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén: 800,- Ft/m²

c) 100 m²-t meghaladó, de 500 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén: 500,- Ft/m²

d) 100 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 300,- Ft/m2.


5. § Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő építmény.


6. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. november 30.

       

Pásztor János sk.

dr. Szabó Enikő sk.

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. november 30.

P.H.

dr. Szabó Enikő

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!