nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-16 - 2019-07-17
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. §      (1) Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

költségvetési bevételek összegét                                                     1 158 143 101 Ft-ban

költségvetési kiadásainak összegét                                                 2 229 060 928 Ft-ban

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                           - 1 070 917 827 Ft-ban

     ezen belül a

működési célú egyenlegét                                                                    13 932 782 Ft-ban

felhalmozási célú egyenlegét                                                         - 1 084 850 614 Ft-ban

állapítja meg.


            A finanszírozási bevételek összegét                                                1 123 710 449 Ft-ban

            A finanszírozási kiadások összegét                                                     52 792 622 Ft-ban

            A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét                        1 070 917 827 Ft-ban


állapítja meg.”

            (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:        


„(2) A Képviselő-testület 40 000 000 Ft likviditási célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő- testület 12 792 622 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét és 40 000 000 Ft likviditási célú hitel törlesztését rendeli el.”


(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A felhalmozási hiány 1 084 850 614 Ft összegéből 847 022 603 Ft-ot a hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét és 110 155 251 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 127 672 760 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.  A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.”


2. §      A Rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(13) Az önkormányzat a kiadások között 302 371 Ft általános tartalékot, és 37 221 123 Ft céltartalékot állapít meg a 13. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3. §      (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

            (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

            (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

            (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

            (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

            (6) A Rendelet 6.,6/a,-6/d. melléklete helyébe e rendelet 6.,6/a-6/d, melléklete lép.

            (7) A Rendelet 7., 7/a-7/d. melléklete helyébe e rendelet 7., 7/a-7/d melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

            (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

            (12) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Mélykút, 2019. július 02.  
              Kovács Tamás                                                        Dr. Vörös-Börcsök Tímea

               polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2019. július 15.


                                                                                              Dr. Vörös-Börcsök Tímea

                                                                                                              jegyző    Csatolmányok

Megnevezés méret
1-12. melléklet
459 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!