nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-18 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

Újkenéz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2019.(II.15.)

önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.A helyi önkormányzat költségvetése


1.§ Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat


  1. költségvetési bevételi főösszegét: 99 152 526 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét:  99 152 526 forintban,
  3. költségvetési egyenlegét:                        0    forintban, melyből

         ca)             0          Ft működési

         cb              0          Ft felhalmozási

állapítja meg.


2.§ A Képviselő-testület az általa jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megosztását – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat,  a Hivatal – mint költségvetési szervek – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataival összefüggő kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.4.§ (1) A Képviselő-testület


a.) a negatív költségvetési egyenleg finanszírozását pályázati forrásból, központi támogatásokból (önkormányzatok kiegészítő támogatása) kívánja fedezni


b.) az a) pont szerint le nem fedezett költségvetési hiány összegéig – szükség szerint – likvid hitel felvételét rendeli el, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb a költségvetési év végéig, a tárgyév december 31-ig - törleszteni kell.


c.) az (1) bekezdés a.) - b.) pontjai szerinti intézkedések megtételét, - kiemelten a támogatási igények határidőben való benyújtását a polgármester és a jegyző együttes kötelezettségeként állapítja meg


5.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


6.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


7.§ A Képviselő-testület azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a 8. melléklet szerint állapítja meg.


8.§ Az önkormányzat általános és céltartalék megállapítását a 9. melléklet tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állománya a 10. melléklet részletezi.


10.§ A 2019. évi előirányzat felhasználási tervet a 11.melléklet tartalmazza.


11.§  A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben mutatja be.


12.§ A Közvetett támogatások tervezett összegét a 13. melléklet tartalmazza.
2. tájékoztató mellékletek bemutatása


13.§ A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – az 1. melléklet tartalmazza.
3. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések14.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nettó 1 millió forint összeghatárt meg nem haladó értékű, az önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházások, felújítások, árubeszerzések, szolgáltatások továbbá a szükséges karbantartások megvalósítása érdekében a Képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül kötelezettségeket vállaljon, kivitelezőkkel megállapodást kössön.


15.§ A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.


16.§ A jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

17.§ A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – amennyiben a működés folyamatossága indokolttá teszi – eltérhet, feltéve, ha az eltérés nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, és az önkormányzat működésével összefüggő dologi kiadások /szolgáltatási díjak, hatósági díjak, adó, biztosítás, stb./ teljesítését.


4. Záró rendelkezések


18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kihirdetve: 2019. február 18.
Dr. Kósáné Fuder Laura

           aljegyző
Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:


Dicső Zoltán                                                                                           Dr. Kósáné Fuder Laura

polgármester                                                                                                       aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
12.18 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!