nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-11 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
az újszülöttek életkezdési támogatásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a jászberényi újszülöttek részére nyújtható önkormányzati életkezdési támogatás megállapításának feltételeit, szabályait, és e támogatással hozzájáruljon az önálló életkezdés költségeihez.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában

a) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám;

b) szülő: a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és az örökbe fogadó szülő;

c) gyám: a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője, az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság vagy a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta;

d) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

e) Kincstári Start-értékpapírszámla: a Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla.


3. A rendelet hatálya


3. §


E rendelet hatálya a Jászberény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és örökbe fogadó szülőre, gyámra és a törvényes képviselővel közös háztartásban élő gyermekre terjed ki.


II. fejezet

Természetbeni ellátás formájában nyújtott önkormányzati támogatás


4. Újszülöttek életkezdési támogatása


4. §


(1) A Jászberény Városi Önkormányzat a törvényes képviselő kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a jászberényi lakcímmel rendelkező újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Jászberény város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Jászberényben él.

(2) A támogatás összege gyermekenként 40.000.- Ft. E támogatási összeg a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra. A megállapított támogatást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani, a folyósításról a jegyző gondoskodik.

(3) E támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel. A megállapított támogatás kifizetésére, felhasználására vonatkozóan a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


5. §


(1) Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője – mint e támogatás igénylésére jogosult személy - e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, családi pótlékra jogosultságot megállapító határozat másolatát, Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés másolatát, gyámkirendelő határozat másolatát, örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül nyújthatja be.   

(4) A támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe.


III. fejezet

Egyéb szabályok

5. Eljárási rendelkezések


6. §


(1) Az újszülöttek életkezdési támogatása iránti kérelmet Jászberény Város Polgármesteréhez kell címezni, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodához kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott mellékleteket.

(2) Az újszülöttek életkezdési támogatása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.


7. §


A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.


IV. fejezet

Záró rendelkezések


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_4_2016_r
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!