nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-14 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
azállamháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról


Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §

Jelen rendelet célja, hogy Kéthely község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívüli források átvételére, átadására vonatkozó rendelkezéseket.


A rendelet hatálya

2. §

(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, -átvételre, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt, kap az önkormányzat támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. §

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.


A támogatás nyújtásának alapelvei

4. §

A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik:

(1) Támogatásban az részesülhet, akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában támogatást állapít meg.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(3) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(4) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.

(5) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

(6) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

  1. pályázati feltételeket,
  2. pályázók körét,
  3. a támogatandó célokat,
  4. elszámolható költségtípusokat,
  5. pályázati adatlapot,
  6. az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.

(7) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

  1. a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
  2. a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
  3. a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

(8) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: az önkormányzat Képviselő-testülete.


A támogatások odaítélése

5. §

(1) A kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A kérelem/pályázatok elbírálása a soron következő rendes ülésén történik.

(2) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosításra, az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor.


Támogatási szerződés megkötése

6. §

(1) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletét módosító rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül.

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.


Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt

kötelezettségek teljesítéséről

7. §

(1) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben és az ahhoz csatolt elszámolási

útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A támogatási szerződés aláírásával a támogatott tudomásul veszi, hogy ha az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, az önkormányzat köteles azt a helyszínen ellenőrizni, és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetésére intézkedni.


Támogatási szerződés módosítása

8. §

(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről, és a támogatás céljának módosításáról a Képviselő-testület dönt, az 5. § (3) bekezdés szerint határideig.


Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

9.§

(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről – alapítvány forrás esetén is – értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.


A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

10. §

(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.


Záró rendelkezések

11.§

(1) A jelen rendelet 10. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozik.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről.



Kéthely, 2013. december 12.




              dr. Lukács Zoltán                                                                      Sipos Balázs

                       jegyző                                                                               polgármester



Csatolmányok

Megnevezés méret
Támogatási igénylőlap
15.75 KB
NYILATKOZAT összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
14.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!