nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.25.) rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.25.) rendelete
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1. §


A R. a következő 26/A. §-sal egészül ki:


„26/A. § A térítési díjak befizetése a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik.”


2. §


A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép:


„1. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethezSzemélyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások intézményi térítési díja


Szociális étkeztetés

A szolgáltatás 2016. évi önköltség

         12 892 500 Ft

személyi illetmények(2 fő)+járulékok+Takarító szem.jöv.+járuléka


Összesen:

12 892 500 FtSzolgáltatási önköltség

egy ellátottra / egy napra jutó összeg

(252 munkanap / 38 fő ellátott)

 1 127 Ft

Intézményvezető által javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/nap - szállítás nélkül

735 Ft

Intézményi térítési díj/nap – szállítással

térítési díj

kiszállítás

840 Ft

735 Ft

105 Ft

Az intézményi térítési díj, tartalmazza a 27 %-os áfa összegét!

Idősek Nappali Ellátása

2016. évi önköltség

                              7 916 500 Ft

személyi illetmények (3 fő)+járulékok


Összesen

                           7 916 500 Ft

Egy ellátottra / egy napra jutó összeg

(252 munkanap / 30 fő ellátott)

1 047 Ft

Intézményvezető által javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/nap

- csak napközbeni tartózkodás esetén

  0 Ft

Intézményi térítési díj/nap

- napközbeni tartózkodás és étkezés

    735 Ft

Külön szolgáltatási elem

Ellátottak intézménybe történő szállítása    

0 Ft

Az intézményi térítési díj, tartalmazza a 27 %-os áfa összegét!


Házi segítségnyújtás

2016. évi önköltség

                         3 280 500  Ft

személyi illetmények (1 fő)+járulékok+Takarító szem.jöv.+járuléka


Összesen

3 280 500 Ft

2016. évi tervezett munkaóra 252 munkanap*4 h

1 008 h

Egy ellátottra / egy ellátási órára jutó összeg

(tervezett munkaóra / 9 fő)

362 Ft

Intézményvezető által javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/óra

  360 Ft
A házi segítségnyújtás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1)

bekezdés f/ pontja alapján adó alóli mentes tevékenység.

3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

 polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2016.05.25.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyző


           Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!