nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Buj Község képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Buj Község képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
szociális ellátások helyi szabályai

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésének b) pontjában, 26.§-ában., 32.§ (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 45.§ (7) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Eljárási rendelkezések


1. Általános szabályok


1.§

(1) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a 2-5. §-ok határozzák meg.


(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik.


2. Az eljárás megindítása


2.§


(1) Ha az eljárás megindítása kérelemre történik, a kérelmet a Buji Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), illetőleg egyes szociális szolgáltatások esetében az intézményvezetőnél kell előterjeszteni. A kérelmet jogszabályban, továbbá e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.


 (2) A kérelmező köteles együttműködni a Hivatallal, illetőleg az intézményvezetővel a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.


(3) A  Hivatal:


a) beérkezett kérelmet a körülmények alapos kivizsgálása után döntésre előkészíti, a   támogatásra való jogosultságot folyamatosan figyelemmel kíséri és az ellátások módosítására, megszüntetésére javaslatot tesz.,


b)  a Hivatal a feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat köteles ellátni. Az ellátások fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.3.§


A szociális rászorultság és a szociális támogatások megállapításánál figyelembe kell venni kérelmező által igénybevett szociális ellátások mindegyikét.


3.Az ellátások megállapítása


4. §


 (1) A szociális ellátások megállapításáról – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület határozattal dönt.


(2) A Képviselő-testület az 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos hatáskörébe tartozó döntéseit a polgármesterre ruházza át. A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről szintén határozatot hoz.


(3) A polgármester az önkormányzat ezen rendelete és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. 


(4) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.


(5) Egyes e rendeletben meghatározott szociális szolgáltatások esetében a szociális intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg.4. A települési támogatások kifizetése, folyósítása,

felhasználása ellenőrzése


5. §


(1) A települési támogatások kifizetése, folyósítása a – 4. § szerint hozott – határozat alapján a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet.


(2) Az e rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználását a polgármester, a jegyző, a Hivatal szociális ügyintézője jogosultak ellenőrizni és indokolt esetben javasolhatják a hatáskör gyakorlójának a rosszhiszeműen, jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli ellátás visszafizettetésének a kezdeményezését.


II. Fejezet


 Települési támogatás


5. A Települési Támogatás megállapításának általános szabályai


6.§


(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását. Nem állapítható meg települési támogatás annak, aki az önkormányzat fele adó vagy egyéb tartozása van.


(2) A hivatalból indított eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelemre indult eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.


(3) A megállapított pénzbeli, eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatást a döntést követő tíz napon belül a jogosult részére folyósítani kell.


(4) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatást a jogosultság megállapítására vonatkozó tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a jogosultak részére folyósítani.


7.§


(1) A megállapított települési támogatás folyósítása

történhet.


(2) Természetben kell a települési támogatást megállapítani akkor, ha a kérelmező szociális helyzete a támogatás megállapítását indokolttá teszi, és fennáll annak a veszélye, hogy a kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel.


(3) A települési támogatás különösen a következő természetbeni ellátási formákban is nyújtható:

            a) élelmiszer kifizetése,

            b) tankönyv kifizetése, óvodai és iskolai felszerelés vásárlása, beiskolázási támogatás

            c) tüzelő kifizetése, biztosítása,

            d) közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,

            e) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.


(4) A települési támogatás természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.


(5) A természetben nyújtott települési támogatás konkrét formájáról, módjáról a testület, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlója a határozatában dönt.

6. Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó

rendszeres kiadások támogatása címén


8.§


(1) A Képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.


(2) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a tulajdonos, bérlő, vagy albérlő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


(3) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(4) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, valamint a 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.


(5) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.


(6) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás összegét az egy főre jutó jövedelem függvényében differenciáltan kell megállapítani az alábbiak szerint:

a) 0 - nyugdíjminimum 50 %-áig 2500/hó,
b) nyugdíjminimum 50 %-tól - nyugdíjminimum 100 %-ig 2000/hó,
c) nyugdíjminimum 100 %-tól - nyugdíjminimum 150 %-ig 1500/hó,
d) nyugdíjminimum 150 %-tól - nyugdíjminimum 200 %-ig 1000/hó.

(7) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása követő hónapjának első napjától illeti meg. Lakhatási támogatás nem állapítható meg addig , míg a kérelmező vagy hozzátartozója lakásfenntartási támogatásban részesül.


(8) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása 6 hónapra történik.7. Rendkívüli települési támogatás


9.§


(1) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel – az Szt. 45. §-ában foglaltakra figyelemmel – annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek adható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, támogatás évente 3 alkalommal adható.


(2) Különös méltánylást érdemlő esetekben, úgy mint:


a döntést hozó az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól – jövedelemre tekintet nélkül – eltérhet, de ezt a határozatban külön indokolni kell.


(3) (4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják a rendkívüli élethelyzet fennállását.


8. Rendkívüli települési támogatás

a temetési költségek támogatása címén


10.§


(1) A temetési költségek megfizetéséhez eseti jelleggel települési támogatást kell megállapítani annak, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350%-át.


(2) A temetési költségek megfizetéséhez nyújtott települési támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a.


(3) A temetési költségek megfizetéséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a halotti anyagkönyvi kivonatot, továbbá a kérelmező és családja jövedelemigazolását.


11.§

9. Méltányossági gyógyszertámogatás

(1)Támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a Buj településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek, akinek a közgyógyellátás hatálya alá eső havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja megélhetését veszélyezteti.

(2)A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

(3)A támogatás mértéke legfeljebb 4.000,- Ft/hó összegben állapítható meg.

(4)Nem állapítható meg a támogatás, ha

(5)A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell

(6)A támogatást egy évre kell megállapítani.

(7)A támogatási kérelmet a folyósítási ideje alatt, annak lejártát megelőző 30 napon belül be lehet nyújtani.

(8)A megállapított támogatás kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.

(9)A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása követő hónapjának első napjától illeti meg.


10. Aktív korúak ellátására és a lakhatáshoz kapcsolódó

rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatásra jogosult személyeknek a lakókörnyezetük rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok


12.§ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) a vizes helyiség  rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

ec) a lakáshoz tartozó illemhely (külső, vagy belső) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

      f)  az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való   mentesítése,

      g)  a téli időszakban a hó eltakarítása és gondoskodás a síkosság mentességről.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.     

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatásra jogosultság feltételeként a 11. §-ban foglalt szabályok betartását az önkormányzat a  Hivatal dolgozóinak bevonásával bejelentés alapján, vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzi.


III. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások13. §

(1) A településen szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a következők biztosítottak:


a.) alapszolgáltatás:


- étkeztetést


- házi segítségnyújtás


- családsegítés (Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat működtetésében)


- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye működtetésében)


- támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Kótaji Református Egyházközség Református Szeretetotthon)


- nappali ellátás


14. §


Étkeztetés

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes az (l) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.

(3) Korára tekintettel étkeztetésben az 55. évet betöltött személy részesíthető.

(4) Fogyatékossága miatt étkeztetésben fogyatékossági támogatást igénybevevő részesíthető.

(5) Egészségi állapotára, pszichiátriai betegségére, valamint szenvedélybetegségére tekintettel az részesülhet szociális étkeztetésben, aki ezen állapotáról háziorvosi igazolással rendelkezik.”

(6) Az étkezés iránti kérelmeket a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


15. §


Házi segítségnyújtás

(1) A települési önkormányzat a házi segítségnyújtást az Szt. 63. § (4) bekezdése alapján megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


16. §


Családsegítés


(1) A családsegítő szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.


(2) A családsegítő szolgálat ellátja a szociális törvényben rögzített feladatait.


(3) A speciális szolgáltatások keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, programokat szervez.


(4) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.


(5) Az önkormányzat e feladatát ellátási szerződés keretében az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat látja el.
17. § 1


Nappali ellátást nyújtó intézmény

Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ

(1) A képviselőtestület a nappali ellátást nyújtó intézmények közül a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központot működteti.

(2) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(3) A nappali ellátás iránti kérelmet a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


18.§

(1) rendelet 2015.március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

1., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

2., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 5/2008.(III.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

3., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 17/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

4., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 22/2008 (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


5., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület a 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


6., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 2/2010.(III.10.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


7., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület  4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

8., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


9., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


10., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


11., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


12., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 8/2013.(IV.1.)önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,


13., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 15/2013.(XII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Buj, 2015. február 26.


Barta Miklós Ferenc                                  Dr. Németh Károly

                                       polgármester                                      jegyző
A rendelet 2015. február 28. napján kihirdetem.

                                                                                              Dr. Németh Károly

                                                                                                          Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!