nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-12-12 -tól
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2014. (XII.11.)

önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Fejezet


Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai


1. Az önkormányzat és intézményeinek megnevezése

1.§ (1)

a) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Zichyújfalu Község Önkormányzata

b) Az önkormányzat hivatala: Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az önkormányzat székhelye, valamint a közös hivatal kirendeltségének címe:

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.

(4) A Képviselő-testület 4 fő képviselőből és 1 fő polgármesterből áll, tagjainak névsorát az 1.  függelék tartalmazza.

(5) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet tartalmazza.

(6)A helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását és adományozását külön rendelet tartalmazza.


2. Hatáskör átruházás


2.§ A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

II. Fejezet


A Képviselő-testület működése


3. A Képviselő-testület ülései


3.§ (1) A Képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (továbbiakban: rendes ülés) ülésezik. Ezen kívül alakuló- , és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

(2) A rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos helyszíne Sukoró Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme.

(3) A közmeghallgatás helyszíne a Fekete István Tagiskola aulája.


4. A rendes ülés


4.§ (1) A Képviselő-testület évente 7 alkalommal rendes ülést tart, amelyek nyíltak így ezáltal a nyilvánosságot biztosítja.

(2) Az ülés napját az éves munkatervhez kell ütemezni.


5. Rendkívüli ülés és Zárt ülés


5.§ (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány kézhezvételét követő legkésőbb 5 napon belül.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha

a) a Képviselő-testületi tagok legalább egynegyede kezdeményezi, vagy

b) a Képviselő-testület bizottsága, vagy

c) a kormányhivatal vezetője indítványozza.

6.§ (1) Az indítvány írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2)A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.


6/A. § (1) Zárt ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben tart.

(2) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző továbbá meghívása esetén a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.


III. Fejezet


A Képviselő-testület működésének dokumentumai


6. A Képviselő-testület munkaterve


7.§ (1) A munkatervet a polgármester a tárgyév első testületi üléséig előterjeszti a Képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a Képviselő-testület. A munkaterv-tervezet összeállításakor javaslattevők:

a) alpolgármester,

b) képviselők.

(2) A javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 1. napjáig juttatják el a polgármesternek.

8. §  A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a Képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

7. A meghívó

9. § (1) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

b) a tervezett napirendi pontokat,

c) az ülés típusát.

(2) A rendes ülés meghívója az ülés előtt 2 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülést megelőző nap 12. órájáig kézbesíthető a képviselők és a meghívottak részére elektronikus úton, vagy levélben.

(3) Az ülés időpontjáról az ülést megelőző 2. naptól a polgármester tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


IV. Fejezet


A Képviselő-testületi ülések menete


8. A Képviselő-testület összehívása


10. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a Képviselő-testület ülését.

(2) A polgármester a napirendek összeállításáról, az előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a Képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőzően legalább 2 nappal dönt.


9. Az előterjesztések rendje


11. § (1) A Képviselő-testület napirendjéhez előterjesztők lehetnek:

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a jegyző, aljegyző

d) a képviselő

e) a bizottságok

(2) Az előterjesztést, a Képviselő-testület ülésének időpontját megelőzően legalább 8 nappal a polgármesterhez kell benyújtani.


10. Napirend


12. § (1) A napirendi előterjesztés írásban nyújtható be.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a tárgyát és a tényállást,

b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

c) az alternatívák indokait,

d) a határozati javaslatot.

(3) Sürgősségi indítvány szóban is tehető. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a Képviselő-testület által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be.

(4) A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.


11. Az ülés vezetése


13. § (1) A polgármester, az alpolgármester, és együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök (a továbbiakban: ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

d) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

e) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsátja szavazásra,

f) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.


14. § (1) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(2) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban az ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.


15. § (1) Az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) A vita lezárására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.


16. § A nyilvános ülésen a Képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban: hallgatóság) a kijelölt helyen elhelyezett széksorokon foglalhatnak helyet.

12. A tanácskozás rendjének fenntartása


17. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.


13. A szavazás módja


18. § (1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(2) Amennyiben a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel nem érintett pontjaival együtt kell szavazni.

(3)A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.


14. Szavazás


19. § (1) A nyílt szavazás (határozathozatal, rendeletalkotás, módosítás, hatályon kívül helyezés) kézfelemeléssel történik.

(2) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra.

(3) A kérdésben a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.


20. § (1) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2) A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.


21. § Titkos szavazás esetén a képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak írásban, név mellőzésével. A szavazatokat úrnába helyezik, majd a szavazatok leadása után a polgármester vagy az alpolgármester az úrnából kiveszi a szavazólapokat és egyenként felolvassa a szavazatokat, amit a jegyző összesít.


21/A. § A minősített többség 4 fő képviselő egybehangzó igen szavazatát jelenti. A képviselő-testület minősített többséget igénylő döntései:

(1) a rendeletalkotás;

(2) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;

(3) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

(4) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

(5) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;

(6) alpolgármester választása.


V. Fejezet


Egyéb működési kérdések


15. A rendelet kihirdetése


22. § (1) A rendeletet a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző hirdeti ki, ez jelenti a helyben szokásos módon.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. A rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni.

(3) A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.


16. Közmeghallgatás


23. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a Képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel,

c) a településen működő üzletekben és az önkormányzati hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja.


24. § (1) A kérdést a polgármester 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson a Képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.


17. Helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés


25. § 1


VI. Fejezet


A Képviselő-testülethez kapcsolódó szervek, közösségek


18. Bizottság


26. § (1) A Képviselő-testület egy bizottságot hoz létre:

a) a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság, mely tagjait az 2. függelék tartalmazza. Feladata a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, őrzése, kezelése és az összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata.

 (2) A bizottság 3 tagból áll.


19. Közösségek


27. § A zichyújfalui székhelyű önszerveződő közösségek képviselőit megilleti tevékenységi körükben a tanácskozási jog gyakorlása nyílt Képviselő-testületi ülésen a napirendi pontnak megfelelően és közmeghallgatáson.


20. Polgármester, alpolgármester


28. § (1) A polgármester tisztségét főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el.

(2) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) A polgármester a képviselő- testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban a felmerülő alábbi halaszthatatlan, képviselő- testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben:

a) megüresedett, hasznosítandó önkormányzati tulajdonban lévő helyiség vagy lakás bérbeadásával kapcsolatos pályázati kiírásról

(4) A polgármester általi forrásfelhasználás mértéke: 500.000,- Ft, amely esetleges felhasználásáról tájékoztatja a testületet.


21. Egyéb rendelkezések


29. § (1) Személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye:

a) Személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való tudomásra jutást követő ülésen a Képviselő-testület felülvizsgálja döntését és ezzel egyidejűleg az okozott kár megtérítésére igényt támaszthat.


30. § A jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén legfeljebb 6 hónap időtartamra helyettesítő jegyző, aljegyző biztosítására Gárdony vagy Székesfehérvár járás területén lévő másik önkormányzattal kell megállapodni.


                                       

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1-jétől.

VII. Fejezet


22. Záró rendelkezések


31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet.

Füzesiné Kolonics Ilona                                            dr. Berzsenyi Orsolya

            polgármester                                                             jegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:


Zichyújfalu, 2017. március 31.                                                                                              dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
11.7 KB
függelék
13.07 KB
2. függelék
12.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!