nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-18 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról

Marcaltő község Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2013.(VII.18.) önkormányzati

 rendelete a közterület filmforgatási célú használatáról


Marcaltő község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. §


 A közterület filmforgatási célú használata


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

 (3) A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

 (4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


2. §


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

 (2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.

 (3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

(4) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

 (5) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.”

(6) A közterület használati díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.


3.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba
                                  Sandl Zoltán                                          Hegyiné Böröcz Adél

                                   polgármester                                                  jegyzőZáradék:A rendeletet a mai napon kihirdettem:Marcaltő, 2013. július 18.       

                                                          

                                                                                                  Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
A filmforgatási célúmközterület használati díja
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!